Dolina Baryczy
Strona główna > ROZLICZ PROJEKT > PO RiM 2014-2020 > Oznakowanie projektów RiM po 01.01.2021

Oznakowanie projektów RiM po 01.01.2021

Beneficjenci pomocy w ramach PO RiM 2014-2020 zobowiązani są do informowani o tym, że realizowane przez nich operacje są współfinansowane w ramach środków z Unii Europejskiej.

 

Zobowiązanie takie wynika już z samego wniosku o dofinansowanie, a następnie przeniesione zostaje do umowy o dofinansowanie (szczegółowe zapisy znajdują się poniżej). Odpowiednie umieszczenie informacji jest weryfikowane na każdym etapie kontroli administracyjnej wniosku, realizacji operacji i jej rozliczenia, dlatego przygotowaliśmy dla naszych Beneficjentów wskazówki ułatwiające wybór właściwej formy oznakowania wraz z propozycją tablicy/informacji, która pozwala spełnić wspomniane wyżej zobowiązanie.

Wszystkich Beneficjentów obowiązują zasady oznakowania wskazane w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020

Główne zasady zostały zebrane w opracowaniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dotyczą obowiązku informowania o dofinansowaniu poprzez:
  1. Umieszczenie w miejscu realizacji operacji tablicy informacyjnej- pobierz wzór tablicy informacyjnej
  2. Umieszczenie informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej, o ile Beneficjent ją posiada- pobierz wzór informacji zamieszczanej na stronie internetowej
  3. Umieszczenie informacji o dofinansowaniu na dokumentach podawanych do publicznej wiadomości (np. zapytania ofertowe, umowy z dostawcami, itp.)- pobierz stopkę do umieszczenia na takich dokumentach
  4. Umieszczenie informacji o dofinansowaniu na materiałach i w działaniach promocyjnych- pobierz stopkę do umieszczenia na materiałach/gadżetach- zajrzyj do Księgi wizualizacji (przekierowujemy do niej powyżej), gdzie szczegółowo opisano, jak oznakowywać materiały i działania promocyjne.

Wskazanie zapisów zobowiązujących do oznakowania operacji:

ZOBOWIĄZANIA:

Z wniosku o dofinansowanie:

Pkt. 7 B.IX OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:

Zobowiązuję się do przeprowadzenia promocji operacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 763/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w  sprawie  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych dotyczących reprodukcji symbolu Unii (Dz. Urz. UE L 209 z 16.07.2014, str. 1), oraz jeżeli dotyczy - Księgą wizualizacji znaku PO RYBY;

ZOBOWIĄZANIE BENEFICJENTA  (Dotyczące udzielania informacji na potrzeby statystyczne, ewaluacji i monitoringu LSR, oznakowania i informowania o źródle finasowania, współpracy z LGD, udostępniania danych oraz informacji dotyczącej weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD) m.in. do:

(…)

3)           Oznakowania, informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFMR, zgodnie z przepisami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY na lata 2014–2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji.

(…)

 

Z umowy o dofinansowanie:

§ 6.

1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1303/2013, rozporządzeniu nr 508/2014, ustawie o EFMR, rozporządzeniu w sprawie Priorytetu 4 i rozporządzeniu w sprawie zaliczek oraz realizacji operacji zgodnie

z postanowieniami umowy, a w szczególności do:

(…)

12)         prowadzenia w trakcie realizacji operacji działań informacyjno-promocyjnych, informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z EFMR, zgodnie

z rozporządzeniem nr 508/2014, rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)

nr 763/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych dotyczących reprodukcji symbolu Unii (Dz. Urz. UE L 209 z 16.07.2014, str. 1) oraz, jeżeli dotyczy – Księgą wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” opublikowaną na stronie internetowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa;

(…)

SANKCJE

W przypadku niespełnienia zobowiązania ujętego w § 6 ust.1 pkt 12 (dot. oznakowania zgodnie z wytycznymi), kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 1% tej kwoty, zgodnie z §13 ust.4 umowy o dofinansowanie


Logotypy LGD, programowe i UE można znaleźć w linkach poniżej:


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij