Dolina Baryczy

PLAN BUDOWANIA STRATEGII

Plan włączenia społeczności lokalnej.

 

Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” we współpracy z partnerami społecznymi, publicznymi i gospodarczymi, będącymi głównie mieszkańcami obszaru Doliny Baryczy, zobowiązało się do opracowania wielofunduszowej lokalnej strategii rozwoju zaplanowanej do finasowanie w ramach i z PROW 2014 – 2020 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Uczestnicy procesu zostaną poinformowani o współfinansowaniu zadania ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sposób opracowania LSR zaplanowany został w ramach pracy zespołu ds. opracowania LSR, składającego się z przedstawicieli: podmiotów publicznych w tym: jednostek kultury, szkół, JST; podmiotów społecznych, w tym przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji np. organizacji o charakterze ekologicznym oraz przedstawicieli organów LGD; podmiotów gospodarczych, w tym przedstawicieli rybaków i instytucji finansowych.

Prace nad LSR odbywać się będą od lipca 2015 r. W procesie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju wykorzystane zostaną dotychczasowe doświadczenia, bazy kontaktów oraz nowe techniki partycypacji umożliwiające włączenie w proces opracowania i konsultacji LSR jak najszerszego grona osób zainteresowanych rozwojem obszaru. Istotne jest zapewnienie udziału wszystkich sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego i oraz mieszkańców.

Włączenie społeczności lokalnej będzie szczególnie wykorzystywane w kolejnych głównych etapach:

I. Diagnoza i analiza SWOT obszaru – kierunki i warunki realizacji LS: lipiec - październik  2015

Na podstawie dokumentów programowych i wytycznych dotyczących opracowania LSR zidentyfikowane zostaną dane do diagnozy, opis zasobów obszaru z uwzględnieniem wniosków wynikających z raportów z badań obszaru (raport oddziaływania LSR i LSROR 2007-2014), danych zgromadzonych przez partnerów, na bazie zapisów analizy SWOT LSR 2007-2014, (weryfikacja zapisów, pozostawienie lub uzupełnienia zapisów), z uwzględnieniem zapisów powstających w dokumentach strategicznych w partnerskich samorządach i podmiotach instytucjonalnych czy gospodarczych.

Opracowanie wstępnej wersji diagnozy obszaru (zebranie danych) oraz analizy SWOT dokonane zostanie w formie otwartych warsztatów przez zespół roboczy.

Cel : Opis obszaru, opracowanie diagnozy i projektu analizy SWOT, wskazanie kierunków i warunków realizacji LSR.

II. Konsultacje społeczne wrzesień - listopad 2015

Opracowane zapisy poddane zostaną konsultacjom społecznym w drodze zaproszenia do uzupełniania i dokonania hierarchizacji zapisów analizy SWOT, określenia celów LSR, ankietyzacji służącej zebraniu od zainteresowanych podmiotów propozycji projektów, planów działań z uwzględnieniem projektów podmiotów publicznych społecznych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów generujących miejsca pracy.

1. Przeprowadzona zostanie kampania informacyjna – strona internetowa, Facebook, plakaty, ulotki, zaproszenia, informacja na telebimach.

2. Przeprowadzone zostaną wywiady telefoniczne, osobiste i grupowe z udziałem JST, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników, grup defaworyzowanych w systemie ciągłym wykorzystywana będzie ankieta on-line i tradycyjna. Ankieta będzie kolportowana drogą email, poprzez stronę www oraz przekazywana osobiście podczas spotkań informacyjnych.

3. Przeprowadzony zostanie cykl konsultacji otwartych dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i aktywnych liderów i osób planujących założyć działalność gospodarczą z terenu wszystkich gmin.

4. Przeprowadzona zostanie seria warsztatów przyszłościowych z przedstawicielami ciał społecznych, powołanych przy Stowarzyszeniu w szczególności: z przedstawicielami aktywnych sołectw, Komisji konkursu na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”, Kapituły i użytkowników Znaku „Dolina Baryczy Poleca”, Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy oraz przedstawicieli wszystkich gmin.

5. Zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny funkcjonujący w biurze Stowarzyszenia czynny min. 3 dni w tygodniu ( wt.- czw.) przez min. 4 godz.

6. Przeszkolony zostanie zespół roboczy ds. LSR - reprezentanci każdej z gmin (preferowane różne sektory), które w ramach gminnych punktów konsultacyjnych odpowiedzialne będą za opracowanie kontaktów, pomoc w organizacji konsultacji otwartych, zbieranie i udzielanie informacji na temat konsultacji LSR. 

Cel: dotarcie i poinformowanie jak największej ilości mieszkańców z obszaru, zebranie informacji na temat potrzeb, konsultacja analizy SWOT, określenie celów LSR.

III. Opracowanie i udostępnienie materiałów z konsultacji, w tym dopracowanie celów i ich hierarchii oraz propozycji wskaźników oddziaływania i rezultatu – wrzesień/październik 2015

Bieżące gromadzenie i analiza danych z konsultacji, aktualizacja diagnozy, zapisów SWOT, celów LSR, dokumentowanie procesu konsultacji społecznych.

1. Zespół roboczy opracuje w ramach otwartych warsztatów na bazie analizy SWOT, zapisów dokumentów programowych określających rodzaje operacji i w PROW i PO Rybactwo i Morze a także doświadczeń z wdrażania LSR i LSROR 2007- 2014, wyników konsultacji społecznych, danych z ankiet itp. propozycje celów ogólnych i szczegółowych oraz wskaźników i ich monitoringu.

Ponadto propozycje lokalnych kryteriów wyboru umożliwiających osiągnięcie zakładanych wskaźników, monitoring i ewaluację LSR, propozycję budżetu z podziałem na lata realizacji – harmonogram naborów dostosowane do operacji i sektorów z uwzględnieniem danych z diagnozy i analizy SWOT oraz opracowaniem projektu katalogu procedur wdrożenia LSR.

2. Organizacja konsultacyjnych spotkań branżowych związanych z planowaniem projektów do realizacji w ramach LSR - praca w grupach tematycznych mieszkańców w szczególności: zainteresowanych włączeniem się w realizację LSR grup przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, JST, placówek kultury, edukacyjnych, sektor publiczny i mieszkańcy – konsultacja celów, wskaźników i lokalnych kryteriów wyboru konsultacje dokumentowane będą za pomocą arkusza konsultacyjnego oraz indywidualnych wywiadów.

3. Otwarte konsultacje dokumentu przez społeczność lokalną w ramach bieżącej pracy biura, spotkań, kontaktów indywidualnych, strony internetowej z możliwością zgłaszania uwag na arkuszu konsultacyjnym. Szeroka konsultacja drogą elektroniczną i publicznymi narzędziami przekazu informacji jakim są tablice ogłoszeń w gminach i poczta pantoflowa.

4. Zlecone zostanie opracowanie opinii przez zewnętrznego eksperta, dotycząca spójności dokumentu, jego celowości, adekwatności i metodologii kierunkowego wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb.

5. N podstawie zebranych konsultacji zostaną zaproponowane korekty do projektu LSR.

6. Prezentacja LSR na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

Cel: Opracowanie i szeroka konsultacja LSR

 

Informowanie o poszczególnych etapach odbywać się będzie odpowiednio do planowych zadań poprzez:

1. Ogłoszenie i promocję w mediach lokalnych, na telebimach i dystrybuowanej za pośrednictwem partnerów lokalnych (przedsiębiorców usługowych, partnerów publicznych), ulotce i plakatach, informacjach na temat harmonogramu i zakresu opracowania LSR

2. Informowania w ww. źródłach o działalności i zasad korzystania z punktu informacji (biuro LGD) oraz infolinii a także punktów konsultacyjnych w każdej z gmin (dyżury pracownika lub wskazanej z danej gminy osoby), odpowiedzialnych z udzielenie informacji, pomagając wypełnić fiszki projektowe.

3. Udostępnienie opracowania z każdego etapu prac nad LSR do konsultacji i wprowadzania uwag na stronie Stowarzyszenia i stronach partnerów.

4. Informowaniu w prasie lokalnej oraz za pośrednictwem stron o otwartych spotkaniach zaplanowanych w harmonogramie.

5. Informowaniu w ramach sms- owego systemu powiadamianie, wykorzystanie poczty pantoflowej. 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij