Dolina Baryczy

Plan pracy nad nową Rybacką Lokalną Strategią Rozwoju

Plan prac nad opracowywaniem Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021–2027
(realizacja  2024 – 2029)

Etap I Identyfikacja potrzeb, celów i przedsięwzięć

Cel: Zebranie materiałów – prezentacja  celów – identyfikacja przedsięwzięć, katalog beneficjentów, katalog kosztów kwalifikowalnych oraz wysokość i intensywność pomocy, warunków oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioski i rekomendacje. Analiza potrzeb – wsparcie oferty (promocja, współpraca, edukacja, produkty sieciowe)  oraz rozwój oferty własnej.

1.      Powołanie grupy roboczej – biuro LGD, przedstawiciele sektora rybackiego, publicznego, społecznego i gospodarczego

 

  • Wnioski z wdrażania i ewaluacji LSR, w szczególności w zakresie rybackiego charakteru obszaru
  • Wnioski z międzygminnego planu adaptacji do zmian klimatu, w szczególności w zakresie rybackiego charakteru obszaru,  tj. woda/ energia/ bioróżnorodność
  • Wnioski z działań promocyjnych (publikacje, wydawnictwa, ankiety uczestników wydarzeń – Dni Karpia
  • Wnioski z działań edukacyjnych – dla branży, o branży
  • Analiza treści rozporządzenia dotyczących warunków przyznawania i wypłaty pomocy w ramach lokalnych RLSR

2.      Spotkania branżowe: (analiza SWOT)

  • rybacy
  • oferta gastronomiczna na bazie ryb
  • inne branże wskazane przez podmioty rybackie jako istotnie wpływające na wsparcie rybackości obszaru (tj. oferta turystyczna, edukacyjna, podmioty publiczne/społeczne)

3.      Ankieta internetowa – identyfikacja zakresu celów i potrzeb: wg Rozporządzenia – własnych oraz obszaru (LGD, innych partnerów) - lista zakupów, szacowany budżet  - on-line udostępniona na nasza.barycz.pl/ projekty.barycz.pl  -  media społecznościowe

4.      Wywiady indywidualne w ramach punktu konsultacyjnego w biurze LGD  oraz w ramach spotkań – fiszka projektowa  – na bieżąco/w ramach spotkań

Etap II Podsumowanie spotkań roboczych, identyfikacja celów i przedsięwzięć oraz form realizacji RLSR

Cel: Zebranie materiałów i wniosków i rekomendacji – przygotowanie projektu RLSR, weryfikacja dokumentacji Spotkanie konsultacyjne – założenia RLSR, konsultacja kryteriów wyboru

5.      Spotkania grupy roboczej  - projekt założeń do RLSR

·        Projekt założeń LSR – potrzeby – cele – przedsięwzięcia – formy realizacji (Konkursy, Granty, OW, Aktywizacja/ wskaźniki / budżet)

·        Założenia do lokalnych kryteriów

·        Warunki dostępu – podsumowanie ilości podmiotów, skład Rady, dokumentacja rabackości

6.      Spotkania z mieszkańcami gmin oraz przedstawicielami branż wspierających podmioty rybackie oraz  instytucji działających na obszarze danej gminy.

7.      Ankieta on – line – uwagi do propozycji

Etap III Opracowanie RLSR

Cel: zakończenie prac nad dokumentem oraz dokumentacją konkursową

8.      Spotkania grupy roboczej  - opracowanie RLSR

·        Weryfikacja założeń LSR  z uwzględnieniem wniosków z konsultacji

·        Projekt lokalnych kryteriów

·        Rekomendacje:  uzupełnia/ wybór Rady, zmiany dokumentacji

9.      Przyjęcie RLSR

·        Walne Zgromadzenie – przyjęcie RLSR

·        Wybór / uzupełnienie składu Rady

10.   Złożenie wniosku o wybór RLSR

 

Stowarzyszenie PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy partnerstwo@nasza.barycz.pl

Tel. 71 38 30 432

Zapraszamy do kontaktu


Plan prac nad opracowywaniem Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021–2027(realizacja  2024 – 2029)przyjęty na posiedzeniu Zarządu w dn. 12.12.2023

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij