Dolina Baryczy

PODSUMOWANIE KONSULTACJI

Poniższa tabela przedstawia wszystkie spotkania informacyjno - konsultacyjne o różnym charakterze, które miały miejsce w ramach opracowania LSR dla Doliny Baryczy 2016-2022 w okresie od czerwca do grudnia 2015.

lp.

Data

nazwa

miejsce

ilość osób ogółem

zakres spotkania

charakter spotkania

1

2015-06-16

spotkanie zespołu strategicznego ds. LSR 2016-2022

 Milicz

10

omówienie zakresu i zadań związanych z przygotowaniem wniosków na wsparcie przygotowawcze;
opracowanie planu komunikacji, uwzględniającego plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem jego realizacji

warsztaty przyszłościowe

2

2015-09-03

spotkanie zespołu roboczego ds. strategii

Milicz

23

ustalenie harmonogramu pracy nad LSR,przygotowanie projektu analizy SWOT do konsultacji

warsztaty przyszłościowe

3

2015-09-15

spotkanie dyrektorów Ośrodków Kultury i Bibliotek

Milicz

19

konsultacja analizy SWOT,  diagnoza potrzeb grupy, identyfikacja grup defaworyzowanych, konsultacja możliwości zakresów wsparcia i współpracy, konsultacja pomysłów na projekty

spotkanie tematyczne

4

2015-09-15

spotkanie komisji KnNSwDB, DL oraz przedstawicieli JST w zakresie współpracy z sołectwami

Milicz

12

konsultacja analizy SWOT, diagnoza potrzeb grupy, konsultacja możliwości zakresów wsparcia i współpracy z sołectwami

spotkanie tematyczne

5

2015-09-17

spotkanie rybaków, organizacji rybackich i związków wędkarskich

Ruda Żmigrodzka, gm. Żmigród

16

konsultacja analizy SWOT, diagnoza potrzeb grupy, identyfikacja grup defaworyzowanych, konsultacja możliwości zakresów wsparcia i współpracy z rybakami, konsultacja pomysłów na projekty

warsztaty przyszłościowe

6

2015-09-21

spotkanie przedsiębiorców, użytkowników znaku DBP i mieszkańców planujących podjęcie działalności gospodarczej

Moszyce, gm. Twardogóra

31

konsultacja analizy SWOT, diagnoza potrzeb grupy, identyfikacja grup defaworyzowanych, konsultacja możliwości zakresów wsparcia i współpracy z przedsiębiorcami i osobami planującymi podjęcie działalności gospodarczej, konsultacja pomysłów na projekty

spotkanie informacyjne

7

2015-09-21

spotkanie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców

Krośnice

16

konsultacja analizy SWOT, diagnoza potrzeb grupy, identyfikacja grup defaworyzowanych, konsultacja możliwości zakresów wsparcia i współpracy z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, konsultacja pomysłów na projekty grantowe

spotkanie informacyjne

8

2015-09-22

spotkanie przedsiębiorców, użytkowników znaku DBP i mieszkańców planujących podjęcie działalności gospodarczej

Milicz

20

konsultacja analizy SWOT, diagnoza potrzeb grupy, identyfikacja grup defaworyzowanych, konsultacja możliwości zakresów wsparcia i współpracy z przedsiębiorcami i osobami planującymi podjęcie działalności gospodarczej, konsultacja pomysłów na projekty

spotkanie informacyjne

9

2015-09-22

spotkanie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców

Milicz

17

konsultacja analizy SWOT, diagnoza potrzeb grupy, identyfikacja grup defaworyzowanych, konsultacja możliwości zakresów wsparcia i współpracy z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, konsultacja pomysłów na projekty grantowe

spotkanie informacyjne

10

2015-09-24

spotkanie Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy

Milicz

16

konsultacja analizy SWOT, diagnoza potrzeb grup związanych z edukacja formalną i nieformalną, identyfikacja grup defaworyzowanych, konsultacja wsparcia działań edukacji formalnej i nieformalnej w ramach grantów

spotkanie tematyczne

11

2015-09-25

spotkanie Kapituły Znaku DBP

Milicz

5

konsultacja analizy SWOT, diagnoza potrzeb grupy producentów i usługodawców posiadających lub ubiegających się o znak DBP

spotkanie tematyczne

12

2015-09-28

spotkanie przedsiębiorców, użytkowników znaku DBP i mieszkańców planujących podjęcie działalności gospodarczej

Przygodzice

21

konsultacja analizy SWOT, diagnoza potrzeb grupy, identyfikacja grup defaworyzowanych, konsultacja możliwości zakresów wsparcia i współpracy z przedsiębiorcami i osobami planującymi podjęcie działalności gospodarczej, konsultacja pomysłów na projekty

spotkanie informacyjne

13

2015-09-28

spotkanie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców

Sośnie

26

konsultacja analizy SWOT, diagnoza potrzeb grupy, identyfikacja grup defaworyzowanych, konsultacja możliwości zakresów wsparcia i współpracy z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, konsultacja pomysłów na projekty grantowe i projekty konkursowe

spotkanie informacyjne

14

2015-10-12

spotkanie przedsiębiorców, planujących podjęcie działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych i mieszkańców

Żmigród

18

konsultacja analizy SWOT, diagnoza potrzeb grupy, identyfikacja grup defaworyzowanych, konsultacja możliwości zakresów wsparcia i współpracy z przedsiębiorcami i osobami planującymi podjęcie działalności gospodarczej, konsultacja pomysłów na projekty grantowe i konkursowe

spotkanie informacyjne

15

2015-10-14

spotkanie przedstawicieli samorządów i osób zajmujących się promocją w JST

Cieszków

25

konsultacje potrzeb związanych z promocją gmin i powiatu, ale przede wszystkim całej Doliny Baryczy, zaplanowanie współpracy w zakresie promocji działań na rzecz obszaru i możliwości uzyskania wsparcia w ramach LSR

spotkanie tematyczne

16

2015-10-27

spotkanie zespołu roboczego oraz przedstawicieli partnerów publicznych

Odolanów

20

uporządkowanie analizy SWOT określenie problemów i propozycji celów

spotkanie tematyczne

17

2015-11-03

spotkanie dla użytkowników znaku DBP, osób fizycznych, rolników, rybaków planujących założenie działalności gospodarczej

Milicz

32

podejmowanej działalności przez mieszkańców, konsultacje proponowanych rozwiązań w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 i rozwiązań z rozporządzenia PROW 2014-2020 konsultacja celów i kierunków wsparcia, propozycje do planu komunikacji

warsztaty przyszłościowe

18

2015-11-06

spotkanie zespołu roboczego

Milicz

17

Opracowanie propozycji celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć

warsztaty przyszłościowe

19

2015-11-10

Spotkanie dla organizacji pozarządowych w sprawie projektów grantowych

Milicz

11

omówienie planowanych projektów grantowych i działań zaplanowanych w Strategii dla organizacji pozarządowych (szkoleń, budowania oferty itp.), identyfikacja potrzeb do planu komunikacji, monitoringu

spotkanie tematyczne

20

2015-11-12

spotkanie dla rybaków w sprawie współczynnika rybackości

Milicz

14

współczynnik rybackości obszaru, zebranie dokumentów, omówienie fiszek projektowych rybaków, prezentacja celów i warunków wsparcia, identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz związanych z wymianą doświadczeń

spotkanie tematyczne

21

2015-11-18

spotkanie zespołu roboczego dot. regulaminów i procedur

Milicz

4

weryfikacja regulaminów oraz propozycja procedur Stowarzyszenia pod kątem wytycznych konkursowych  

spotkanie tematyczne

22

2015-11-18

spotkanie zespołu roboczego

Milicz

13

wstępne ustalenie planu działania do LSR – harmonogramu konkursów, analiza celów pod lokalnych kryteriów wyboru operacji

spotkanie tematyczne

23

2015-11-19

spotkanie zespołu roboczego

Milicz

4

weryfikacja regulaminów i procedur Stowarzyszenia pod kątem wytycznych LSR, tworzenie nowego regulaminu

spotkanie tematyczne

24

2015-11-24

FORUM SAMORZĄDÓW

Ruda Żmigrodzka, gm. Żmigród

27

konsultacja celów, kryteriów wyboru, harmonogramu omówienie dalszej współpracy i partnerstwa programu grantowego

forum

25

2015-12-02

spotkanie zespołu roboczego

Milicz

16

weryfikacja lokalnych kryteriów wyboru, zasady składania rekomendacji do Rady Programowej LGD 

spotkanie tematyczne

26

2015-12-09

spotkanie przedstawicieli sektora rybackiego

Milicz

12

konsultacja celów, harmonogramu, lokalnych kryteriów, reprezentatywność sektora rybackiego w Radzie Programowej LGD

spotkanie tematyczne

27

2015-12-14

FORUM SAMORZĄDÓW

Antonin, gm. Przygodzice

18

reprezentatywność sektora publicznego w Radzie Programowej LGD, konsultacja harmonogramu, planu komunikacji

forum

28

2015-12-22

spotkanie zespołu roboczego

Milicz

4

 Weryfikacja procedur i regulaminów , propozycja planu monitoringu i ewaluacji

spotkanie tematyczne

29

2015-12-07

konsultacje społeczne LSR

Sośnie

6

Konsultacja otwarta LSR: konsultacje diagnozy, celów i lokalnych kryteriów wyboru, harmonogramu naborów, zakresu monitoringu, planu komunikacji

konsultacje

30

2015-12-07

konsultacje społeczne LSR

Żmigród

8

Konsultacja otwarta LSR: konsultacje diagnozy, celów i lokalnych kryteriów wyboru, harmonogramu naborów, zakresu monitoringu, planu komunikacji

konsultacje

31

2015-12-08

konsultacje społeczne LSR

Odolanów

10

Konsultacja otwarta LSR: konsultacje diagnozy, celów i lokalnych kryteriów wyboru, harmonogramu naborów, zakresu monitoringu, planu komunikacji

konsultacje

32

2015-12-09

konsultacje społeczne LSR

Krośnice

5

Konsultacja otwarta LSR: konsultacje diagnozy, celów i lokalnych kryteriów wyboru, harmonogramu naborów, zakresu monitoringu, planu komunikacji

konsultacje

33

2015-12-09

konsultacje społeczne LSR

Twardogóra

6

Konsultacja otwarta LSR: konsultacje diagnozy, celów i lokalnych kryteriów wyboru, harmonogramu naborów, zakresu monitoringu, planu komunikacji

konsultacje

34

2015-12-10

konsultacje społeczne LSR

Cieszków

12

Konsultacja otwarta LSR: konsultacje diagnozy, celów i lokalnych kryteriów wyboru, harmonogramu naborów, zakresu monitoringu, planu komunikacji

konsultacje

35

2015-12-10

konsultacje społeczne LSR

Przygodzice

3

Konsultacja otwarta LSR: konsultacje diagnozy, celów i lokalnych kryteriów wyboru, harmonogramu naborów, zakresu monitoringu, planu komunikacji

konsultacje

36

2015-12-11

konsultacje społeczne LSR

Milicz

14

Konsultacja otwarta LSR: konsultacje diagnozy, celów i lokalnych kryteriów wyboru, harmonogramu naborów, zakresu monitoringu, planu komunikacji

konsultacje

37

2015-12-17

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Goszcz

44

wybór członków Rady Programowej LGD, prezentacja regulaminów i procedur LSR

Walne Zgromadzenie

 

2015-12-21

Zarząd

Milicz

5

Podsumowanie pracy, wnioski z konsultacji i spotkań, opracowanie LSR

posiedzenie Zarządu

38

2015-12-28

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Ruda Sułowska

 

prezentacja całości  LSR i przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenia

 


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij