Dolina Baryczy
Strona główna > STRATEGIA 2016-2022 > PLAN KOMUNIKACJI

PLAN KOMUNIKACJI

Celem planu komunikacji ze społecznością lokalną jest wspieranie realizacji celów LSR poprzez zachęcenie potencjalnych beneficjentów i mieszkańców obszaru LGD do korzystania ze środków wsparcia na rzecz realizacji LSR oraz upowszechnianie efektów wykorzystania funduszy PROW i PO RiM 2014 -2020, kierowanych na obszar Doliny Baryczy.

 

Celami szczegółowymi planu komunikacji są:

1.      Informowanie i wsparcie beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR oraz doradztwo w procesie realizacji i rozliczenia projektów.

2.      Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej z uwzględnieniem jej trójsektorowości.

3.      Budowanie pozytywnego wizerunku LSR wśród mieszkańców obszaru poprzez informowanie ich o możliwościach dofinansowania oraz o już zrealizowanych w ramach lokalnej strategii projektach i bezpośrednich korzyściach wynikających z ich realizacji, pozyskanie informacji od lokalnej społeczności o skuteczności środków przekazu i działań komunikacyjnych oraz kierunkach realizacji LSR.

 

Plan komunikacji skierowany jest do wszystkich grup społecznych zamieszkujących obszar LSR. Szczególne narzędzia komunikacji przewidziano dla zidentyfikowanych grup docelowych interwencji: przedsiębiorców, rybaków, organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych.

Działania komunikacyjne i środki przekazu jakie będą użyte są różnorodne, adekwatne do celów i wskaźników działań komunikacyjnych oraz dopasowane do potrzeb.

Plan komunikacji jest spójny z harmonogramem działań i jest częścią Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022. Tabelaryczne ujęcie planu komunikacji zawiera cele poszczególnych działań komunikacyjnych.

Zaplanowanie działania komunikacyjne mają powszechny zasięg (prasa, ogłoszenia, materiały informacyjne) oraz ukierunkowanie zostały na potrzeby potencjalnych beneficjentów (szkolenia, doradztwo, spotkania informacyjne). Skuteczność planu komunikacji poddawana będzie bieżącemu monitoringowi, w przypadku otrzymywania od społeczności lokalnej, w ramach komunikacji zwrotnej podczas realizowanych działań, informacji o problemach, bądź niewystarczającej skuteczności działań, wyrażaną niższą niż planowana frekwencją lub małą ilością wniosków, plan komunikacji będzie korygowany. Inną przesłanką do korekty planu komunikacji będzie osiąganie niższych od założonych wskaźników produktu i rezultatu realizowanych działań komunikacyjnych.

 

Zebrane podczas realizacji działań komunikacyjnych, wnioski, postulaty, sugestie ze strony przedstawicieli lokalnej społeczności będą przekazywane do biura LGD i stanowić będą jedną z przesłanek do uruchomienia procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

LGD corocznie przedkłada Samorządowi Województwa Harmonogram realizacji Planu Komunikacji. Poniżej zamieszczamy Harmonogramy oraz ich aktualizacje:


Załączniki do artykułu:
!Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2024_akceptacja SW_2023-11-24( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2024 aktualny.docx 29 kB )
!Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2023_II zmiana_2023-12-29_akceptacja SW_2024-01-05( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2023 II zmiana aktualny.pdf 545 kB )
!Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2023_I zmiana_2023-03-30_akceptacja SW 2023-05-23( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2023 I zmiana nieaktualny.pdf 555 kB )
!Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2023_akceptacja SW_2022-12-16( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2023 nieaktualny.pdf 551 kB )
!Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2022_I zmiana_jednolity_2022-06-28_akceptacja SW 2022-07-14( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2022 I zmiana nieaktualny.pdf 582 kB )
!Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2022_II zmiana_2022-12-30_akceptacja SW_2023-01-24( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2022 aktualny.pdf 583 kB )
!Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2022_jednolity_akceptacja SW z 2021-12-20( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2022 nieaktualny.pdf 579 kB )
!Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2021_jednolity_II aktualizacja_akceptacja SW z 2021-12-15( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2021 II zmiana aktualny.pdf 570 kB )
HARMON~1( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2021 I zmiana nieaktualny.pdf 577 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2021_jednolity_akceptacja SW_2020-12-22( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2021 nieaktualny.pdf 317 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2020_IV aktualizacja_jednolity_akceptacja SW_2021-01-26( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2020 IV zmiana aktualny.pdf 339 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2020_III aktualizacja_jednolity_do akcpetacji SW_2020-09-29_akceptacja SW 2020-10-09( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2020 III zmiana nieaktualny.pdf 371 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2020_II aktualizacja_jednolity_akceptacja SW w dn. 2020-08-19( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2020 II zmiana nieaktualny.pdf 370 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2020_I aktualizacja_jednolity_do akceptacji SW 2019-12-20_akceptacja SW 2020-01-31( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2020 I zmiana nieaktualny.pdf 312 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2020_jednolity_akceptacja SW 2019-12-13( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2020 nieaktualny.pdf 287 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019_III zmiana_jednolity_2019-12-20_akceptacja SW 2020-01-31( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2019 III zmiana aktualny.pdf 318 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019_II zmiana_jednolity_2019-06-27_akceptacja SW_2019-07-11( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2019 II zmiana nieaktualny.pdf 333 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019_I zmiana_jednolity_2018-12-27_akceptacja SW 2019-02-06( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2019 I zmiana nieaktualny.pdf 322 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019_2018-11-29( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2019 nieaktualny.pdf 286 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2018_2018-12-27_III zmiana_jednolity_akceptacja SW 2019-02-06( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2018 III zmiana aktualny.pdf 394 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2018_2018-06-27_II zmiana_jednolity_akceptacja SW 2018-07-13( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2018 II zmiana nieaktualny.pdf 389 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2018_2018-03-22_I zmiana_jednolity( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2018 I zmiana nieaktualny.pdf 388 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2018_2017-11-29( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2018 nieaktualny.pdf 214 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2017_2017-12-28_aktualny( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2017 II zmiana aktualny.pdf 440 kB )
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2017_2017-06-02( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2017 I zmiana nieaktualny.pdf 355 kB )
Plan Komunikacji 2017_zaakceptowany( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2017 nieaktualny.pdf 362 kB )
PLAN KOMUNKACJI NA 2016( Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2016.pdf 1568 kB )
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij