Dolina Baryczy
Strona główna > STRATEGIA 2016-2022 > PLANOWANE WSKAŹNIKI

PLANOWANE WSKAŹNIKI

Każdy z rodzajów wskaźników przyjętych dla celów LSR na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania odpowiada bezpośrednio przyjętym celom szczegółowym oraz ogólnym. Wskaźniki spełniają kryteria S.M.A.R.T., tj., kryteria Trafności, Adekwatności, Spójności, Użyteczności oraz Efektywności.

 

            Wskaźniki produktu mierzone będą przez biuro LGD na każdym etapie wdrażania LSR, ze względu na ilościowy charakter i powiązania z wysokością wsparcia, będą miały wpływ na zarzadzanie wdrażaniem LSR. Monitoring produktów prowadzony będzie na bieżąco po każdym z naborów z uwzględnieniem informacji o postępach w realizacji operacji. Dane pozyskiwane będą bezpośrednio od beneficjentów i weryfikowane będą na podstawie danych z Instytucją Wdrażającej.

Wskaźniki rezultatu mierzą bezpośrednie efekty realizacji operacji. Wskaźnik rezultatu został skonstruowany w taki sposób, aby dawał wprost informację o postępach w realizacji przedsięwzięć. Informacje do monitorowania w przypadku wskaźników rezultatu pozyskiwane będą bezpośrednio od beneficjentów wspartych w wyniku realizacji LSR a także  za pośrednictwem danych ze strony internetowej rejestrującej ofertę i aktywność podmiotów.

Wskaźniki oddziaływania służą ocenie osiągnięcia celów ogólnych strategii. Źródłem pomiaru będą dane zewnętrzne tj. dane statystyczne GUS oraz ogólnie dostępne narzędzia, analizy  i raporty ze stron lub dane z liczników. Wskaźniki oddziaływania mierzą konsekwencje poszczególnych operacji wykraczając poza bezpośrednie, natychmiastowe efekty dotyczące bezpośrednich beneficjentów oraz adresatów znajdujących się w otoczeniu. Do każdego wskaźnika są podane źródła danych i okresy pomiaru, wartość bazowa oraz termin osiągniecia wartości docelowych. Dane gromadzone w prowadzonego monitoringu będą stanowiły podstawę ewaluacji LSR zaplanowaną w 2018 r. oraz ewentualnej weryfikacji wskaźników.


Archiwum


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij