Dolina Baryczy
Strona główna > STRATEGIA 2016-2022 > STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA DOLINY BARYCZY

Zobacz aktualną LSR (przyjętą przez Samorząd Województwa w dn. 07.03.2023 r.)!

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008r. Nr 98, poz. 634) i mogło ubiegać się jako Lokalna Grupa Działania o wybór do realizacji opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy.

W 2009 roku, uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Partnerstwo zostało wybrane jako LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania Leader, PROW 2007 – 2013, na którą pozyskało środki w wysokości 14 393 572,00 zł.


W 2010 roku Stowarzyszenie w ramach konkursu MRiRW zostało wybrane jako LGR do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, na którą pozyskało środki w ramach PO RYBY 2007 – 2013 w wysokości 48 579 983,35 zł, zmniejszone aneksem nr 3 z dn. 11.07.2013 do umowy z dn. 15.12.2010 do kwoty 44 842 113,46 zł.

Stowarzyszenie z dużym sukcesem zakończyło realizację obydwu strategii w 2015 r.

Jako Lokalna Grupa Działania od 2015 r. staraliśmy się o wybór naszej LGD do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022. Wniosek został złożony do konkursu w dn. 30 grudnia 2015, a wiosną 2016 r. LGD została wybrana do realizacji LSR, która została oceniona na aż 234 punkty (na 245 możliwych). Co więcej, jako jedna z tylko 4 lokalnych grup działania, zostaliśmy wybrani bez konieczności wnoszenia poprawek. Udało się pozyskać ponad 22 000 000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na wdrażanie strategii, projekty współpracy oraz bieżące funkcjonowanie.

W 2020 r. Partnerstwo uzyskało w ramach PROW również dodatkowe środki za sprawne wdrażanie LSR, tzw. BONUS, wynoszący 1 100 000 zł.

W związku ze zmianami otoczenia prawnego, LSR wymaga często aktualizacji. Zmiany LSR przyjmuje Walne Zgromadzenie Członków lu Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy". Aby zmieniony dokument mógł stać się obowiązującym, Samorząd Województwa, zgodnie z zapisami umowy ramowej, musi przyjąć zmiany, co wiąże się z koniecznością zawarcia aneksu do umowy ramowej.

Zobacz obowiązujący dokument
 Strategii przyjęty przez Samorząd Województwa w dniu 07.03.2023 r. (aneks do umowy ramowej nr 18).

Poniżej artykułu zamieszczamy aktualną LSR w wersji PDF oraz WORD.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij