Dolina Baryczy
Strona główna > AKTUALNOŚCI > Ogłoszenie nr 1/2016/2017/PROW- podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie nr 1/2016/2017/PROW- podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Sięgnij po środki i podejmij lub rozwiń działalność gospodarczą! Termin naboru: 29.12.2016-19.01.2017

 

                                                                                 stopka

Ogłoszenie1 nr 1/2016/2017/PROW

o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (LGD)
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022 (LSR) 

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”2, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

        I.            Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami:

Zakres naboru dotyczy następujących celów i przedsięwzięć określonych w LSR tj.

CEL OGÓLNY 1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.2.2.        Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru.

1.2.3.        Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców.

W ramach obu przedsięwzięć zainteresowane podmioty mogą składać wnioski w zakresie3:.

1.       Podejmowania działalności gospodarczej (Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

2.    Rozwijania działalności gospodarczej (Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

- w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;

II.                  Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

Miejsce:
Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji4) wraz z niezbędnymi załącznikami oraz kopie wniosku i załączników, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Programową LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

 

Biuro: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 

Centrum Aktywności Lokalnej pl. Ks.E.Waresiaka 7(III piętro), 56-300 Milicz,

 

Termin:
Wnioski należy składać w terminie od dnia 29.12.2016r. do dnia 19.01.2017 r., w  godz. 8.00-16.00. W ostatnim dniu naboru, tj. 19.01.2017 r. wnioski będą przyjmowane w godz. 8.00-12.00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura.

Złożenie wniosku potwierdza się pieczęcią i wpisaniem daty i godziny przyjęcia na jego oryginale oraz egzemplarzu wnioskodawcy, oraz protokołem przyjęcia Wniosku z numerem ewidencyjnym Wniosku oraz podpisami Składającego i Przyjmującego wniosek. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz załączany jest do Wniosku dla LGD, a drugi otrzymuje Wnioskodawca.

Forma:
Wnioski dotyczące realizacji operacji wskazanych w pkt I, powinny zostać sporządzone na formularzach, o którym mowa w pkt IX  pkt 1. Zaleca się wypełnienie wniosku za pomocą Generatora.

III.               Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać:

1.       W zakresie podejmowania działalności gospodarczej, PREMIA w formie ryczałtu w wysokości 100 000,00zł,. Poziom dofinansowania  95%.

 

2.       W zakresie rozwijania działalności gospodarczej, REFUNDACJA części kosztów kwalifikowalnych do 300 000,00 zł, ł, Poziom dofinansowania od 50%  do 70% kosztów kwalifikowalnych.

 

Poziom dofinansowania dla refundacji zależy od spełnienia określonych warunków:

1)    Przedsięwzięcie 1.2.2 Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru. Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 70% .  Warunkiem uzyskania wyższego dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:

a)        zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej: wzrost dofinansowania o 10%.

b)         wnioskodawca jest użytkownikiem lub kandydatem do znaku Dolina Baryczy Poleca: wzrost dofinansowania o 10%.

2)    Przedsięwzięcie 1.2.3 Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców. Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 70% .  Warunkiem uzyskania wyższego dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:

a)       zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej: wzrost dofinansowania o 15%

b)         wnioskodawca planuje rozwijać działalność we współpracy z samorządami lokalnymi.: wzrost dofinansowania o 5%.

 

IV.               Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który łącznie spełni poniższe warunki:

1)       złożył wniosek dotyczący realizacji operacji zgodnej ze wskazanym w pkt. I z zakresem tematycznym (przedsięwzięciem), we wskazanym w pkt II ogłoszenia miejscu, terminie i formie,  i

2)       planowana operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

a)      jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja lub ryczałt w przypadku premii)

b)     jest zgodna z warunkami przyznania pomocy obowiązującymi w ramach naboru,  i

3)       planowana operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022, w tym:

a)      operacja zakłada realizację wskazanego w pkt. I celu ogólnego i szczegółowego, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników

b)     operacja, która w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia (min. 5 punktów);

 

V.                 Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru wraz z podaniem maksymalnej liczby punktów do uzyskania w poszczególnych kryteriach* szczegółowy opis kryteriów znajduje się na TU:

Lp.

Kryterium

1.2.2.Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru.

1.2.3.Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców.

Rozwijanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej-Premia

Rozwijanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej-Premia

1.         

Szkolenie nt. ochrony środowiska

1

1

1

1

2.         

Szkolenie nt. zachowania specyfiki obszaru

1

1

1

1

3.         

Przygotowanie wniosku

2

2

2

2

4.         

Rozwijanie ofert obszaru

2

2

2

2

5.         

Innowacyjność

2

2

2

2

6.         

Wkład własny

3

0

3

0

7.         

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

3

0

3

0

8.         

Racjonalność kosztów

3

3

3

3

9.         

Gotowość wniosku do realizacji

2

2

2

2

10.      

Analiza potrzeb

0

0

0

0

11.      

Potencjał/struktura organizacyjna NGO

0

0

0

0

12.      

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

5

5

5

5

13.      

Promocja obszaru

1

1

1

1

14.      

Wsparcie oferty obszaru

1

1

1

1

15.      

Komplementarność i powiązanie z innymi projektami

2

2

2

2

16.      

Obszar realizacji

0

0

0

0

17.      

Wykorzystanie lokalnych zasobów

2

2

2

2

18.      

Tworzenie nowych miejsc pracy

5

5

5

5

19.      

Defaworyzowani na rynku pracy

0

1

0

1

20.      

Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy

2

2

2

2

21.      

Rozwijany zakres usług

2

2

2

2

22.      

Rybackość

4

4

4

4

23.      

Potencjał turystyczny obszaru

2

2

0

0

24.      

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

2

0

2

0

25.      

Działalność rozwijana we współpracy z samorządami lokalnymi

0

0

1

1

Maksymalna liczba punktów

47

42

46

41

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania dofinansowania

5

5

5

5

VII.             Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 2 000 000,00 zł.

Przedsięwzięcie

1.2.2.Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru.

1.2.3.Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców

Podejmowanie działalności-Premia

Rozwijanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej-Premia

Rozwijanie działalności gospodarczej

 

Kwota alokacji

 

300 000,00 zł

600 000,00 zł

500 000,00 zł

600 000,00 zł


VI.               Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Złożona w ramach konkursu dokumentacja zawierać musi:

1.       Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.

2.       Załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru, odpowiednio zgodnie z wykazem złączników wskazanych w tabeli:

Lp.

Kryterium

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium

1.        

Szkolenie nt. ochrony środowiska

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

2.        

Szkolenie nt. zachowania specyfiki obszaru

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

3.        

Przygotowanie wniosku

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

4.        

Rozwijanie ofert obszaru

Wydruk ze strony www.dbpoleca.barycz.pl z informacją o ofercie. 

5.        

Innowacyjność

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

6.        

Wkład własny

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

7.        

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

Dowody zakupu produktów i/lub usług lub materiałów promocyjnych.

8.        

Racjonalność kosztów

Kosztorys/ komplet ofert

9.        

Gotowość wniosku do realizacji

Pozwolenia wynikające ze specyfiki wniosku, np. pozwolenie budowlane  brak sprzeciwu do zgłoszenia,

10.     

Analiza potrzeb

-

11.     

Potencjał/struktura organizacyjna NGO

Wydruk ze strony www.projekty.barycz.pl lub www.dzialaj.barycz.pl

Umowa partnerska lub porozumienie o współpracy

12.     

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

13.     

Promocja obszaru

Projekty materiałów promocyjnych oraz inne dokumenty umożliwiająca  realizację planowanego zadnia ( np. zgłoszenie)

14.     

Wsparcie oferty obszaru

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

15.     

Komplementarność i powiązanie z innymi projektami

 Wydruk ze strony www.projekty.barycz.pl wskazujący projekt powiązany

16.     

Obszar realizacji

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

17.     

Wykorzystanie lokalnych zasobów

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

18.     

Tworzenie nowych miejsc pracy

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

19.     

Defaworyzowani na rynku pracy

Dokumenty potwierdzające, że:

1. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako bezrobotny przez minimum12msc. Na podstawie zaświadczenia z urzędu pracy.

2. Wnioskodawca jest osobą niezarejestrowaną i pozostającą w szarej strefie przez min. 12msc na podstawie zaświadczenia z Zusu o nieopłacaniu składek z tytułu zatrudnienia oraz zaświadczenia z Urzędu Pracy o braku wpisu

3.Kobiety powracające na lokalny rynek pracy -kobieta niezatrudniona

weryfikowane np. Aktu urodzenia dziecka oraz na podstawie Świadectwa pracy wskazującego stosunek zakończenia pracy najpóźniej z dniem porodu lub Zaświadczenie z UP że nie jest zarejestrowana jako bezrobotna lub z Zusu, że podlega ubezpieczeniu jako domownik, student, uczeń.

4. Świadectwo ukończenia nauki lub zaświadczenia o odbywaniu nauki w ostatniej klasie szkoły średniej lub zawodowej lub uczelni wyższej. Zaświadczenie z ZUS o niezatrudnieniu dotychczas na umowę o pracę

5. Dokumenty potwierdzające przynależność do sektora rybackiego lub ubezpieczania we wspólnym gospodarstwie łącznie z dokumentami potwierdzającymi rybactwo gospodarstwa

6. Osoby 50+ Dowód osobisty. Dokumenty potwierdzające zwolnienie z tytułu likwidacji stanowiska pracy

20.     

Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy

Oświadczenie o zatrudnieniu zaplanowanym w ramach wskaźników informacja we wniosku.

21.     

Rozwijany zakres usług

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

22.     

Rybackość

1. Świadectwo pracy potwierdzające utratę pracy w  podmiocie zależnym od rybactwa

2. Aktualne pozwolenie wodnoprawne

3. Decyzja o nadaniu nr weterynaryjnego

4. RRW-22 złożone terminowo w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy/ o dofinansowanie

5. Umowa o pracę

23.     

Potencjał turystyczny obszaru

1. Wydruk z mapy interaktywnej wskazujący umiejscowienie operacji względem szlaków/ścieżek

2. Wydruk ze strony www.edukacja.barycz.pl wskazujący ścieżkę, której oferta jest uzupełniania poprzez realizację operacji

24.     

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

25.     

Działalność rozwijana we współpracy z samorządami lokalnymi

1. Umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia lokalu/nieruchomości, w którym/na której ma być realizowana operacja

 

 

 

   


VIII.        Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Cel ogólny LSR

1.       Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia.

Cel szczegółowe LSR

1.2.  Rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcia

1.2.2. Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru

1.2.3. Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców.

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1.2.2 Wsparcie  usług

i produktów lokalnych,

przyczyniających się do

zachowania

specyfiki obszaru.

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego miejsca pracy, działalności gospodarczej

sztuk

12

0

3

9

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa utworzeniu dodatkowego miejsca pracy

sztuk

15

0

5

10

1.2.3Wsparcie aktywności

gospodarczej

mieszkańców

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego miejsca pracy, działalności gospodarczej

sztuk

11

0

5

6

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa utworzeniu dodatkowego miejsca pracy

sztuk

15

0

5

10


IX.               Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

Zaleca się, aby wniosek wypełnić w generatorze wniosków udostępnionym przez ARiMR (link poniżej). Formularze wniosków o przyznanie pomocy, generator wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularze umów  są dostępne na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

oraz  udostępnione poniżej: 

1)       W zakresie Podejmowania działalności gospodarczej
Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

·       Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz

·       Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

·       Generator Wniosku – przejdź do Generatora

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

·         Biznesplan (.pdf) - otwórz

·         Biznesplan (.docx) - otwórz

·         Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

·         Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

·         Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

·         Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz

·         Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

·         Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz

·         Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

 

2)       W zakresie Rozwijania działalności gospodarczej
Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

·         Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz

·         Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z otwórz

·         Generator Wniosku – przejdź do Generatora

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

·         Biznesplan (.pdf) - otwórz

·         Biznesplan (.docx) - otwórz

·         Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

·         Oświadczenie (.pdf) - otwórz

·         Oświadczenie (.excel) - otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

·         Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

·         Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

·         Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

·         Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz

·         Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz

·         Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

·         Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

·         Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz

·         Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

 

3)        Inne dokumenty:

1)       Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach LSR (gdy nie ma pełnomocnictwa)- otwórz

2)       Wyciąg ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022- Przedstawienie przedsięwzięć oraz wskazanie sposobu ich realizacji wraz z uzasadnieniem przyjęty Uchwałą XXI/112/16 XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  z dnia 04 października 2016r. w sprawie : przyjęcia  zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy  na lata 2016-2022- otwórz

3)       Regulamin Organizacyjny Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 04.10.2016 r. przyjęty Uchwałą XXI/111/16 XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  z dnia 04 października 2016r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”- otwórz

4)       Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD przyjęte Uchwałą XII/21/16 Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dnia 22.11.2016r. - otwórz

5)        Karta weryfikacji z Programem- Załącznik nr 14 do    Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD przyjęte Uchwałą XII/21/16 Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dnia 22.11.2016r.- otwórz

6)       Lokalne Kryteria Wyboru wraz z wzorami kart ocen- Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD przyjęte Uchwałą XII/21/16 Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dnia 22.11.2016r.- otwórz

7)       Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- otwórz

8)       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)- otwórz

X.                 Informacja o wynikach oceny.

1)     Posiedzenie Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  związane z oceną wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach Konkursu planowane jest najpóźniej w 45 dniu do daty zakończenia naboru.

2)     LGD informuje o wynikach oceny operacji w formie skanu pisma przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o przyznanie pomocy, o ile Wnioskodawca taki adres podał.

3)     Oryginał pisma z informacją o ocenie wysyłany jest kurierem z dowodem dostarczenia lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Do doręczania pism, w tym do uznawania pisma za doręczone, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o doręczeniach.

XI.               Postępowanie w razie wniesienia protestu.

Protesty od rozstrzygnięcia Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” , w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia rozpatrywane będą  zgodnie z §36  Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz zgodnie z opisem Etapu VIII pkt. 43. Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych oraz operacji własnych.[1]Zgodnie z wzorem Załącznika nr 3 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD  przyjętej Uchwałą XII/21/16 z dnia 22.11.2016r.

[2] Na podstawie Uchwały XII/21/16 Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dnia 22.11.2016r.  w sprawie: Przyjęcia zmian w procedurze wyboru oraz wszczęcia procedury w sprawie zmian w kryteriach wyboru dla naboru wniosków i wyboru operacji  z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i z wyłączeniem operacji własnych oraz przyjęcia zmian w procedurze wyboru operacji własnych.

[3] Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570

[4] Pełnomocnictwo do złożenia wniosku zgodnie ze wzorem wskazanym w ogłoszeniu

ZANIM ZŁOŻYSZ WNIOSEK…

1)       Zaleca się, aby wnioski wypełniać za pomocą Generatora udostępnionego przez ARiMR, który zawiera szereg funkcjonalności, m.in. zlicza dane liczbowe. W Generatorze możliwe jest wygenerowanie wypełnionego wniosku w formacie PDF- taki plik należy zapisać na dysku, nagrać go na płytę CD, a następnie wydrukować. Wersja na CD i na wydruku, które wnioskodawca przekazuje do LGD, powinny mieć identyczną sumę kontrolną

2)       Wnioski należy przygotować w dwóch egzemplarzach (jeden dla LGD jeden dla Wnioskodawcy)

3)       Wniosek i załączniki dla LGD powinny być  spięte w miękkim segregatorze, niezszywane, sporządzone jednostronnie z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD

4)       Kopie oryginałów dokumentów, zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, mogą być potwierdzane na kopii przygotowanej przez wnioskodawcę, za okazaniem oryginału przez pracowników biura LGD

5)       Zaświadczenia dołączane do wniosku muszą być aktualne- instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy szczegółowo wskazuje ich „termin ważności”, np. 1 lub 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku

6)       Zachęcamy do złożenia wniosku we wcześniejszym terminie niż ostateczny wskazany w ogłoszeniu. Wnioskodawca przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków może wycofać wniosek i ponownie złożyć z brakującymi dokumentami 

7)       Przyjmując wniosek pracownik biura LGD zlicza i spisuje wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, zgodnie z listą załączników stanowiącą część wniosku o przyznanie pomocy

8)       Wniosek musi być podpisany oraz zawierać nazwę wnioskodawcy, jego adres lub inne dane pozwalające go jednoznacznie zidentyfikować – jeżeli występują takie braki, a wniosek nie jest składany osobiście przez osobę, która poprawi oznaczenie wnioskodawcy, jego adres lub złoży podpis pod wnioskiem, wniosek taki pozostawia się bez rozpatrzenia;

9)       Wniosek musi być odpowiednio podpisany – tj. przez wnioskodawcę lub osoby uprawnione do występowania w jego imieniu (w przypadku osób prawnych wpisanych do KRS, pracownik biura odwołuje się do danych zawartych w elektronicznym systemie informacji KRS)

10)   Suma kontrolna na wersji wygenerowanej przez generator wniosków i załączonej na CD musi identyczna jak suma kontrolna widniejąca na wydruku dostarczonym przez Wnioskodawcę.

11)   W przypadku braków, o których mowa w pkt. 9 i 10, Biuro niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do przedstawienia wyjaśnień[1], wskazując termin do dnia poprzedzającego dzień, na który zaplanowano posiedzenie Rady poświęcone ocenie operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru. Wezwanie można przekazać drogą pocztową, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W wezwaniu zwraca się uwagę, że w przypadku nieusunięcia braków wskazanych w piśmie, wniosek nie zostanie oceniony. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu wezwania lub złożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia lub wyjaśnień. Ryzyko złożenia niekompletnego wniosku spoczywa na wnioskodawcy.

12)   Kompletność wniosku złożonego do LGD  usprawni  późniejszą weryfikację w Samorządzie Województwa. Wybrany do realizacji przez LGD wniosek może być uzupełniony jednorazowo na wezwanie Samorządu Województwa w terminie 7 dni.

 Autor informacji: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2016-12-15 10:53)
Opublikowane przez: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2016-12-15 10:53)
Ostatnia zmiana: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2016-12-15 10:53)
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij