Dolina Baryczy

Inwestycje trwale związane z nieruchomością

Grantobiorcy muszą mieć a uwadze, że pomoc jest przyznawana, jeśli inwestycje trwale związane z nieruchomością (tj. budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, sprzętu i urządzeń wymagających posadowienia) w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji .

Potwierdzeniem spełnienia tego warunku przez grantobiorcę jest przedłożenie wraz z wnioskiem o powierzenie grantu (do wersji papierowej)  dokumentów wykazanych w cz. V Lista załączników do wniosku o powierzenie grantu w pkt. C. 2-3 wniosku o powierzenie grantu, tj.:

 

C.2. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja zadania obejmuje elementy trwale związane z nieruchomością – oryginał lub kopia (pisemna umowa)- takim dokumentem może być:

-odpis z ksiąg wieczystych, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, lub

-odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie), lub

-prawomocne  orzeczenie  sądu  wraz  z  kopią  wniosku  o  wpis  do  księgi  wieczystej  (kopia  wniosku  powinna  zawierać  czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie), lub

-ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie),

-wypis z  ewidencji  gruntów  i  budynków  wydawany  przez  Powiatowy  Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej  i Kartograficznej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

 

W  przypadku,  gdy nieruchomość, na której realizowana będzie operacja znajduje się w posiadaniu zależnym podmiotu dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do tej nieruchomości, może być, np.: umowa dzierżawy lub inna umowa czy dokument potwierdzający posiadanie zależne. Umowy/uzgodnienia te powinny być zawarte na okres realizacji operacji oraz co najmniej do dnia, w którym minie okres trwałości projektu.

 

C.3. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub współposiadacza (-y) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania, jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja zadania obejmuje elementy trwale związane z nieruchomością – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD.

W  przypadku  nieruchomości  będącej  przedmiotem  współwłasności  oświadczenie  powinno  zostać  złożone  oddzielnie  przez  każdego współwłaściciela.  W  przypadku,  gdy  właścicielem  nieruchomości  jest  wspólnota  (np.  gruntowa)  dopuszczalne  jest  złożenie jednego oświadczenia z podpisami wszystkich uprawnionych współwłaścicieli (na jednym formularzu)

 

POBIERZ OŚWIADCZENIE- ZGODA NA REALIZACJĘ ZADANIA
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij