Dolina Baryczy

Ogłoszenie o naborze nr 8/2019/PROW

stopka PROW scalona

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/123/19 Zarządu
 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
z dnia 27.05.2019 r.

Ogłoszenie[1] nr 8/2019/PROW

o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I.                    Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski w ramach następujących celów szczegółowych i przedsięwzięć określonych w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022, tj.:

CEL OGÓLNY

1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia

CEL SZCZEGÓŁOWY

1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

PRZEDSIĘWZIĘCIE[2]

1.2.2 Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru

1.2.3 Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców

Operacje mieszczące się w tym zakresie tematycznym  muszą się mieścić w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia[3], tj. odpowiednio w zakresie liter:

Lit.:

b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności,

c) rozwijanie działalności gospodarczej

Lit.:

c) rozwijanie działalności gospodarczej

Operacje złożone w ramach podanego zakresu tematycznego muszą spełniać warunki podane w punktach następnych niniejszego ogłoszenia.

II.                  Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz kopie wniosku i załączników, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Programową Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Biuro: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 

Centrum Aktywności Lokalnej pl. Ks.E.Waresiaka 7(III piętro), 56-300 Milicz

Wnioski należy składać w okresie od dnia 10.06.2019 r. (poniedziałek) do dnia 25.06.2019 (wtorek) r. w godz. 8.00-15.00. W ostatnim dniu naboru, tj. 25.06.2019 r. wnioski będą przyjmowane w godz. 8.00-12.00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.

Złożenie wniosku potwierdza się pieczęcią i wpisaniem daty i godziny przyjęcia na jego oryginale oraz egzemplarzu wnioskodawcy. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Wniosku i weryfikującym kompletność załączników jest protokół przyjęcia Wniosku. Protokół zawiera: numer ewidencyjny Wniosku, listę załączników potwierdzoną podpisami osoby składającej i przyjmującej wniosek. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz załączany jest do Wniosku dla LGD, a drugi otrzymuje Wnioskodawca.

III.              Forma przyznania pomocy

Pomoc na realizację operacji ma postać:

1.                   W zakresie rozwijania działalności gospodarczej, REFUNDACJA części kosztów kwalifikowalnych do 300 000,00 zł, poziom dofinansowania od 50%  do 70% kosztów kwalifikowalnych, przy czym poziom dofinansowania dla rozwijania działalności gospodarczej zależy od spełnienia określonych warunków:

1)    Przedsięwzięcie 1.2.2 Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru. Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 70% . Warunkiem uzyskania wyższego od 50% kosztów kwalifikowalnych dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:

1.1) Dla operacji dotyczących utrzymania i utworzenia nowego miejsca pracy(max. 300 000,00 zł pomocy, min. 50 tys. kosztów całkowitych operacji):

a)        zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej: wzrost poziomu dofinansowania o 10%. Charakterystyka osób z grupy defaworyzowanej znajduje się w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 (s. 22)

b)        wnioskodawca jest użytkownikiem lub kandydatem do znaku Dolina Baryczy Poleca: wzrost poziomu dofinansowania o 10%.

1.2) Dla operacji bez konieczności utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy(max. 25 000,00 zł przyznanej łącznie w ramach poddziałania 19.2 pomocy, min. 50 tys. kosztów całkowitych operacji):

a)       wnioskodawca jest użytkownikiem znaku Dolina Baryczy Poleca i posiada znak Dolina Baryczy Poleca na rozwijany produkt lub usługę, a koszty wsparcia objętej znakiem oferty stanowią min. 70% kosztów całkowitych operacji, wówczas poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynosi max. 70%,

b)       wnioskodawca jest kandydatem do znaku Dolina Baryczy Poleca na rozwijany produkt lub usługę lub jest użytkownikiem znaku Dolina Baryczy Poleca i tworzy nowy produkt lub usługę, a koszty wsparcia rozwijanej oferty stanowią min. 70% kosztów całkowitych operacji, wówczas poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynosi max. 60% kosztów kwalifikowalnych,

c)       w pozostałych przypadkach poziom dofinansowania wynosi max. 50% kosztów kwalifikowalnych

2)    Przedsięwzięcie 1.2.3 Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców. Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 70% kosztów kwalifikowalnych.  Warunkiem uzyskania wyższego od 50% dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:

2.1) Dla operacji dotyczących utrzymania i utworzenia nowego miejsca pracy( max. 300 000,00 zł pomocy, min. 50 tys. kosztów całkowitych operacji):

a)       zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej: wzrost poziomu dofinansowania o 15%. Charakterystyka osób z grupy defaworyzowanej znajduje się w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 (s. 22)

b)        wnioskodawca planuje rozwijać działalność we współpracy z samorządami lokalnymi: wzrost poziomu dofinansowania o 5%.

2.2) Dla operacji bez konieczności utrzymania i tworzenia nowych miejsc pracy(max. 25 000,00 zł przyznanej łącznie w ramach poddziałania 19.2 pomocy, min. 50 tys. kosztów całkowitych operacji):

a)       wnioskodawca jest użytkownikiem znaku Dolina Baryczy Poleca i posiada znak Dolina Baryczy Poleca na rozwijany produkt lub usługę, a koszty wsparcia objętej znakiem oferty stanowią min. 70% kosztów całkowitych operacji, wówczas poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynosi max. 70%,

b)       wnioskodawca jest kandydatem do znaku Dolina Baryczy Poleca na rozwijany produkt lub usługę lub jest użytkownikiem znaku Dolina Baryczy Poleca i tworzy nowy produkt lub usługę, a koszty wsparcia rozwijanej oferty stanowią min. 70% kosztów całkowitych operacji, wówczas poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynosi max. 60% kosztów kwalifikowalnych,

c)       w pozostałych przypadkach poziom dofinansowania wynosi max. 50% kosztów kwalifikowalnych

2.                   W zakresie tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, REFUNDACJA części kosztów kwalifikowalnych do 500 000,00 zł, poziom dofinansowania od 70% do 100% kosztów kwalifikowalnych, przy czym poziom dofinansowania dla inkubatorów przetwórstwa lokalnego zależy od rodzaju wnioskodawcy:

a)       do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

b)       do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, o której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 646)., z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi,,

c)       do 100% w przypadku podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 646).

 

Minimalna całkowita wartość operacji 50 000 zł

 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta.

W przypadku beneficjenta realizującego operację w zakresie tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi limit wynosi 500 tys. złotych, z tym że na operacje w innym zakresie limit ten wynosi 300 tys. złotych.

 


IV.               Wskazanie wysokości kwoty lub limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 2 203 925,00 zł.

CEL OGÓLNY

1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia

CEL SZCZEGÓŁOWY

1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

PRZEDSIĘWZIĘCIE[4]

1.2.2 Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru

1.2.3 Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców

Alokacja w przedsięwzięciu[zł]:

1 403 881,00

800 044,00

Zakres operacji, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia:

tworzenie lub rozwój inkubatorów

rozwijanie działalności gospodarczej

rozwijanie działalności gospodarczej

Alokacja w przedsięwzięciu dla operacji we wskazanym zakresie w §2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia [zł]:

500 000,00

903 881,00

800 044,00

Dodatkowy podział w obrębie puli w przedsięwzięciu i zakresie operacji

UWAGA! W przypadku braku wniosków spełniających minimum punktowe (8 pkt.) lub niewykorzystania poszczególnych puli, LGD zastrzega sobie możliwość wykorzystania środków w obrębie przedsięwzięcia na operacje w zakresie rozwijania działalności z utworzeniem miejsc pracy lub na  operacje bez konieczności tworzenia miejsc pracy. Wynikiem oceny będzie stworzenie dwóch list rankingowych, do wysokości limitu środków w przedsięwzięciu, z zastrzeżeniem ww. warunków.

nd

300 000

dla operacji bez tworzenia nowych miejsc pracy

603 881

dla operacji, w których tworzone będą nowe miejsca pracy

300 00

dla operacji bez tworzenia nowych miejsc pracy

500 044

dla operacji, w których tworzone będą nowe miejsca pracy

Kwota, o jaką może się ubiegać wnioskodawca[zł] dla operacji we wskazanym zakresie w §2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia:

do 500 000,00

do 25 000 zł

do 300 00 zł

 

 

do 25 000,00 zł

do 300 000,00

 

 

Max. poziom dofinansowania:

od 63,63% do 100%

od 50% do 70%

od 50% do 70%

 


V.                 Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia miejscu i terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

1)       zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju, to znaczy, że:

a)       wniosek został złożony w miejscu, terminie

b)       wnioskowana kwota pomocy jest zgodna lub mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

c)       operacja  jest zgodna z Programem;

d)       operacja jest zgodna z zakresem tematycznym  określonym w ogłoszeniu o naborze;

e)       operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników

2)       która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt VI ogłoszenia;

 

VI.              Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji[5].

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru stanowią załącznik do ogłoszenia wykazany w pkt. VIII ogłoszenia o naborze (załącznik  III.5).

PRZEDSIĘWZIĘCIE

1.2.2

1.2.3

Nr kryterium

Nazwa kryterium

Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru.

Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców.

1

Szkolenia nt. ochrony środowiska

1

1

2

Szkolenia nt. zachowania specyfiki obszaru

1

1

3

Przygotowanie wniosku

2

2

4

Rozwijanie   oferty obszaru

2

2

4a dla podejmowania działalności w formie inkubatora

Rozwijanie oferty obszaru

0

nd

5

Innowacyjność  

2

2

6

Wkład własny

3

3

7

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

3

3

7a dla podejmowania działalności w formie inkubatora

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

0

nd0

8

Racjonalność kosztów

3

3

9

Gotowość wniosku do realizacji

2

2

10

Analiza potrzeb

0

0

11

Potencjał/struktura organizacyjna NGO

0

0

12

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w inwestycjach

5

5

13

Promocja obszaru

1

0

14

Wsparcie oferty obszaru

1

1

15

Komplementarność z realizowanymi projektami

2

2

16

Obszar realizacji

0

0

17

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

2

2

18

Tworzenie nowych miejsc pracy

5

5

19

Defaworyzowani na rynku pracy

0

0

19a- podejmowanie działalności w formie inkubatora

Defaworyzowani na rynku pracy

2

nd

20

Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy

2

2

21

Rozwijany zakres usług 

5

5

22

Rybackość

4

4

23

Potencjał turystyczny obszaru

2

0

24

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

2

2

24 a dla podejmowania działalności w formie inkubatora

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

0

nd

25

Działalność rozwijana  we współpracy z  samorządami lokalnymi

0

1

26

Związek z obszarem

1

1

27

 Realizacja zbiorowego interesu

0

0

Rozwijanie i in. max

 

51

49

Rozwijanie i in. min

 

8

8

Podejmowanie działalności w ramach inkubatora max

 

46

nd

Podejmowanie działalności w ramach inkubatora min

 

8

nd

 

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 8 punktów.

VII.            Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Złożona w ramach konkursu dokumentacja zawierać musi:

1.      Wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami

2.       Załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru, odpowiednio zgodnie z wykazem załączników wskazanych w tabeli:

 

Lp.

Kryterium

Wykaz niezbędnych dokumentów

1

Szkolenia nt. ochrony środowiska

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

2

Szkolenia nt. zachowania specyfiki obszaru

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

3

Przygotowanie wniosku

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

4

Rozwijanie oferty obszaru

Wydruk ze strony www.dbpoleca.barycz.pl z informacją o ofercie. 

5

Innowacyjność  

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku lub biznesplanie.

6

Wkład własny

Kryterium weryfikowane na podstawie, informacji zawartych w biznesplanie, opisie operacji, wniosku. 

7

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

Dowody zakupu produktów i/lub usług lub materiałów promocyjnych.

8

Racjonalność kosztów

Kosztorys/ komplet ofert

9

Gotowość wniosku do realizacji 

Pozwolenia wynikające ze specyfiki wniosku, np. pozwolenie budowlane  brak sprzeciwu do zgłoszenia,

10

Analiza potrzeb

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku

11

Potencjał/struktura organizacyjna NGO

1. Wydruk ze strony www.projekty.barycz.pl lub www.dzialaj.barycz.pl

2. Umowa partnerska lub porozumienie o współpracy

12

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w inwestycjach

Kryterium weryfikowane na podstawie wskazania kosztów w zestawieniu rzeczowo-finansowym i opisie operacji.

13

Promocja obszaru

Projekty materiałów promocyjnych oraz inne dokumenty umożliwiająca realizację planowanego zadnia (np. zgłoszenie)

14

Wsparcie oferty obszaru

Wydruki ze stron  portali LGD

15

Komplementarność z realizowanymi projektami

Wydruk ze strony www.projekty.barycz.pl wskazujący projekt komplementarny

16

Obszar realizacji

Zaświadczenie ze zbioru ewidencji ludności w gminach potwierdzające ilość mieszkańców w miejscowości na koniec roku poprzedzającego złożenie wniosku. 

17

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

Kryterium weryfikowane na podstawie opisu operacji.

18

Tworzenie miejsc pracy

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

19

Defaworyzowani na rynku pracy

Dokumenty potwierdzające, że:

1. wnioskodawca jest zarejestrowany jako bezrobotny przez minimum12msc. Na podstawie zaświadczenia z urzędu pracy.

2. Wnioskodawca jest osobą do 25 r.ż. lub powyżej 50 r.ż. Wiek weryfikowany na podstawie dowodu osobistego. 

20

Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy

Zaplanowano w ramach wskaźników określonych we wniosku.

21

Rozwijany zakres usług 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

22

Rybackość

1. Świadectwo pracy potwierdzające utratę pracy w podmiocie zależnym od rybactwa

2. Aktualne pozwolenie wodnoprawne

3. Decyzja o nadaniu nr weterynaryjnego

4. Odpowiednie do działalności RRW wraz potwierdzeniem złożenia za 2 lata poprzedzające rok założenia wniosku

5. Umowa o pracę

23

Potencjał turystyczny obszaru

1. Wydruk z mapy interaktywnej wskazujący umiejscowienie operacji względem szlaków/ścieżek. W związku z remontem Kolorowego szlaku karpia, oferty i podmioty wyróżnione figurą karpia nie będą brane pod uwagę w ocenie.

2. Wydruk ze strony www.edukacja.barycz.pl wskazujący ścieżkę, której oferta jest uzupełniania poprzez realizację operacji

3. Dokumenty pozwalające na umieszczenie narządzi informacji na szlaku.

24

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach

25

Działalność rozwijana  we współpracy z  samorządami lokalnymi

Umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia lokalu/nieruchomości, w którym/na której ma być realizowana operacja

26

Związek z obszarem

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji o zameldowaniu-zaświadczenie z UG, CEiDG,  KRS-wydruk

27

Realizacja zbiorowego interesu

Kryterium weryfikowane na podstawie opisu operacji.

 

VIII.         Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

I.1 Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

I.1.1 Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz

I.1.2 Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz

I.1.3 Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z – otwórz

I.1.4 ZOBOWIĄZANIE BENEFICJENTA dotyczące udzielania informacji na potrzeby statystyczne, ewaluacji i monitoringu LSR, oznakowania i informowania o źródle finasowania, współpracy z LGD, udostępniania danych oraz informacji dotyczącej weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD-  otwórz

I.1.5 Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach LSR (gdy wniosek nie jest dostarczany w celu złożenia do LGD przez wnioskodawcę, osobę uprawnioną lub pełnomocnika)- otwórz

I.1.6 Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

I.1.7 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

 

I.2 Biznesplan (wersja 3z)

I.2.1 Biznesplan (.pdf) - otwórz

I.2.2 Biznesplan (.docx) - otwórz

I.2.3 Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz

I.2.4 Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz

I.2.5 Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

I.2.6 Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

 

I.3 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

I.3.1 Oświadczenie (.pdf) - otwórz

I.3.2 Oświadczenie (.excel) - otwórz

I.3.3 Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

I.3.4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)- otwórz

 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy oraz formularze związane z rozliczeniem operacji (m.in. wniosek o płatność) znajdują się na stronie ARiMR

II. Inne załączniki

III.1 Wyciąg ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022- Przedstawienie przedsięwzięć i wskaźników - otwórz

III.2 Regulamin Organizacyjny Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - otwórz

III.3 Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych - otwórz

III.4 Karta weryfikacji z Programem- Załącznik nr 14a do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD - otwórz

III.5 Lokalne Kryteria Wyboru wraz z wzorami kart ocen- Załącznik nr 5 do        Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD - otwórz

III.6 Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- przejdź

III.7 Pełny tekst aktualnej wersji LSR- przejdź

IX.              Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

UWAGA! Wnioskodawca powinien we wniosku o przyznanie pomocy określić wskaźniki produktu i rezultatu wskazane poniżej adekwatnie do zakresu tematycznego wskazanego w pkt. I (przedsięwzięcia i celu szczegółowego), w ramach którego zostanie złożony wniosek. Ujęcie wskaźników jest warunkiem koniecznym, aby operacja spełniała warunek wskazany w pkt. V ppkt 1 lit. e (operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników). Wskaźnik produktu i rezultatu powinien zostać wpisany w części B.III, Pozostałe wskaźniki we wniosku o przyznanie pomocy.

W przypadku, gdy kryterium, w którym wnioskodawca chce uzyskać punkty wskazuje, że warunkiem ich przyznania jest wskazanie odpowiedniego wskaźnika we wniosku o przyznanie pomocy, należy ten wskaźnik przypisać.

Cel ogólny LSR

1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia

Cel(e) szczegółowe LSR

1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Przedsięwzięcie

1.2.2 Wsparcie usług i produktów lokalnych, przyczyniających się do zachowania specyfiki obszaru

Wskaźnik

Lp.

Zakres

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR (z operacji wybranych)

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1.         

Inkubator

Wskaźnik produktu:  Liczba nowych inkubatorów

Szt.

1

0

1

0

2.         

Inkubator

Wskaźnik rezultatu: Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury inkubatora rocznie

Szt.

2

0

2

0

3.         

Rozwijanie działalności gospodarczej

Wskaźnik produktu:  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w branży produktów i usług lokalnych

Szt.

17

5

12

0

4.         

Rozwijanie działalności gospodarczej

 

Wskaźnik rezultatu: Liczba utrzymanych lub utworzonych miejsc pracy lub nowych przedsiębiorstw w branży produktów lub usług lokalnych

(Realizacja wskaźnika nie jest konieczna w przypadku operacji opisanych w cz. III, pkt 1, ppkt 1.2)

Szt.

40

15 (PROW) + 25(RiM)

0

0

5.         

Rozwijanie działalności gospodarczej

Wskaźnik rezultatu: Liczba ofert na stronie www.dbpoleca.barycz.pl w branży produktów lub usług lokalnych lub bazujących na specyfice obszaru

Szt.

69

13(PROW) + 22 (RiM)

12

22


 

Przedsięwzięcie

1.2.3 Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców

Wskaźnik

Lp.

Zakres

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Rozwijanie działalności gospodarczej

Wskaźnik produktu:  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Szt.

15

3

12

0

2

Rozwijanie działalności gospodarczej

Wskaźnik rezultatu:  Liczba utrzymanych lub  utworzonych miejsc pracy lub nowych przedsiębiorstw  w innych branżach

(Realizacja wskaźnika nie jest konieczna w przypadku operacji opisanych w cz. III, pkt 2, ppkt 2.2)

Szt.

 26

20

6

0

X.                Informacja o wynikach oceny.

1)     Posiedzenie Rady Programowej LGD związane z oceną wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach Konkursu odbędzie się w terminie nie późniejszym niż 45 dni od daty zakończenia naboru (tj. od dnia wskazanego w pkt. II jako ostatni dzień przyjmowania wniosków). Termin ten ulega wysłużeniu o 7 dni, jeśli LGD wzywało wnioskodawcę/wnioskodawców do złożenia wyjaśnień lub dokumentów.

2)     LGD w przypadku operacji wybranych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w pkt. VII powyżej, informację o wynikach oceny operacji przekazuje w formie skanu pisma przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o przyznanie pomocy, o ile Wnioskodawca taki adres podał.

W pozostałych przypadkach, skan pisma jest przekazywany drogą poczty elektronicznej, a oryginał pisma – kurierem z dowodem dostarczenia lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Do doręczania pism, w tym do uznawania pisma za doręczone, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o doręczeniach.

 

XI.              Postępowanie w razie wniesienia protestu od rozstrzygnięcia Rady w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia odbywa się zgodnie z § 36  Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz z Procedurą naborów i oceny operacji, która jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Warunki, tryb i termin wniesienia protestu regulują przepisy ustawy dnia 20 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378
z późn. zm.)[1]  Zgodnie z wzorem Załącznika nr 3 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD przyjętej XXXIII/87/18 Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 05.03.2018 r.

[2] Opis przedsięwzięć oraz przypisanych do nich wskaźników znajduje się w wyciągu z LSR dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022 stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (dokument nr III.1)

[3] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

[4] Opis przedsięwzięć oraz przypisanych do nich wskaźników znajduje się w wyciągu z LSR dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022 stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (dokument nr III.1)

[5] Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD

Autor informacji: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2019-05-27 13:35)
Opublikowane przez: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2019-05-27 13:35)
Ostatnia zmiana: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2019-05-27 13:35)
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij