Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > ZAKOŃCZONE NABORY > 6/2020/G/RYBA/I- Ryba wpływa na… w Dolinie Baryczy > Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 6/2020/G/RYBA/I

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 6/2020/G/RYBA/I

Ogłoszenie[1] o konkursie na wybór wniosków o powierzenie grantów nr 6/2020/G/RYBA/I
w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
projektu grantowego pod nazwą Ryba wpływa na… w Dolinie Baryczy

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, realizującego Strategię rozwoju lokalnego dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022 finansowaną ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

I.                    Zakres tematyczny konkursu, warunki które musi spełniać wnioskodawca, termin realizacji zadań:

1. Zakres tematyczny

Przedsięwzięcie 2.1.3 Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego

Konkurs dotyczy zadań realizowanych przez wnioskodawców, których zakresem będzie[2] realizacja zadań w ramach edycji projektu grantowego Ryba wpływa na….w Dolinie Baryczy o tytule: Oferta turystyczna narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i  potencjału obszaru Doliny Baryczy w zakresie turystyki - skierowanego do podmiotów publicznych i związanego z udostępnieniem oferty turystycznej i zachowaniem specyfiki obszaru.

W ramach realizacji zadania planowane do poniesienia przez grantobiorcę koszty powinny mieścić się w zakresie: udostępnienia oferty turystycznej i zachowania specyfiki obszaru.

Wnioski dotyczące zadań, które nie mieszczą się zakresie tematycznym oraz obejmują inne niż w/w koszty, nie zostaną wybrane do realizacji.

2. Wnioskodawca

Grupa wsparcia: podmioty na warunkach określonych w Rozporządzeniu MGWiŻŚ, tj.: podmioty prawa publicznego.

Grantobiorca spełnia warunki określone w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR, tj. jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

 

3. Termin realizacji zadań

Realizacja zadań powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez grantobiorcę z LGD umowy o powierzenie grantu i zakończyć się nie później niż 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenie grantu[3].

II.                  Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem grantu w ramach niniejszego konkursu powinny złożyć wniosek o powierzenie grantu:

1)       w wersji elektronicznej- za pośrednictwem generatora wniosków o powierzenie grantu -> przejdź do generatora, a w przypadku jego awarii lub jego nie uruchomienia przez LGD za formę elektroniczną wniosku uznaje się przesłanie na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl wersji edytowalnej wniosku oraz skanu wydrukowanego i podpisanego formularza wniosku w terminie od dnia 30.07.2020 r. (czwartek) do dnia 28.08.2020 r. (piątek) do godz. 24.00, oraz

2)       w wersji papierowej poprzez dostarczenia do biura Stowarzyszenia w terminie od dnia 30.07.2020 r. (czwartek) do dnia 03.09.2020 r. (czwartek) do godz. 16.00. Wnioski o powierzenie grantu przyjmowane będą w tym okresie wyłącznie w dniach roboczych, w godzinach od 8.00 do 16.00. Miejscem składania wniosków jest :

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 

Centrum Aktywności Lokalnej pl. Ks.E.Waresiaka 7(III piętro), 56-300 Milicz

Termin złożenia wniosku o powierzenie grantu uważa się za zachowany, jeżeli przed upływem terminu przyjmowania wniosków o powierzenie grantu (tj. ostatniej godziny w ostatnim dniu przyjmowania wniosków o powierzenie grantu dla terminu złożenia wniosków w wersji elektronicznej) taki wniosek został zarejestrowany w generatorze, lub w przypadku jego awarii, na adres partnerstwo@nasza.barycz.pl przed upływem tego terminu wpłynie wersja edytowalna wniosku oraz skan wydrukowanego i podpisanego formularza wniosku. Ponadto, nie później jak do dnia 03.09.2020 r. (czwartek) do godz. 16.00 do biura wpłynął wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami (dopuszczalne formy złożenia papierowej wersji wniosku to dostarczenie osobiście do biura lub za pośrednictwem poczty polskiej bądź firmy kurierskiej, przy czym liczy się data wpływu do Biura LGD, nie zaś data nadania).

Wnioski, które nie zostaną złożone we wskazanym wyżej terminie lub miejscu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

III.               Forma udzielenia grantów

Grant udzielony zostanie na dofinansowanie kosztów zadania, wykonywanego na podstawie umowy o powierzeniu grantu zawartej między LGD a grantobiorcą. Dofinansowanie przyznawane zostanie w formie refundacji określonego procentu kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Grantobiorca zobowiązany jest zadeklarować wysokość kosztów, które zostaną poniesione w związku z realizacją zadania, wskazać koszty planowane do poniesienia oraz obliczyć kwotę grantu, o który się ubiega. W przypadku powierzenia grantu, Grantobiorca zobowiązany jest udokumentować wszystkie koszty poniesione w ramach realizacji zadania. Na ich podstawie zostanie ustalona kwota ostatecznie należnego grantu.

IV.                Minimalna i maksymalna wartość jednego zadania realizowanego przez grantobiorcę, maksymalna i minimalna wartość jednego grantu oraz maksymalny procent dofinansowania do zadania.

Na realizację zadania może zostać przyznany grant o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł i nie większej niż 50 000,00 zł. Wartość dofinasowania wynosi:

1)       do 50%  kosztów, lub

2)       do 85%  kosztów, w przypadku[4] gdy operacja zapewnia publiczny dostęp do jej wyników i spełnia jedno z poniższych warunków:

a)  jest w interesie zbiorowym;

b)  ma zbiorowego beneficjenta;

c)   projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym

Koszty muszą być należycie udokumentowane przez grantobiorcę.

Limit środków na jednego grantobiorcę w ramach jednego projektu rantowego wynosi 300 000,00 zł.

V.                  Limit środków przeznaczonych do podziału miedzy grantobiorców.

W ramach konkursu przyznane zostaną granty, których łączna suma wynosi 300 000 zł.

VI.                Opis postępowania w sprawie przyznania grantu oraz najważniejsze warunki przyznania grantu:

Wnioskodawca otrzyma grant na realizację opisanego we wniosku o powierzenie grantu zadania, jeżeli wniosek zostanie wybrany w konkursie na podstawie oceny Rady LGD. Ocena zadań zostanie dokonana na podstawie kryteriów podanych niżej.

W wyniku dokonanej przez Radę LGD oceny, zostanie sporządzona lista wniosków, na której zostaną zamieszczone wszystkie zadania objęte wnioskami złożonymi w konkursie, uszeregowane zgodnie z liczbą przyznanych punktów, od zadania z największą,  do zadania z najmniejsza liczbą punktów. Grant zostanie przyznany wyłącznie tym grantobiorcom, którzy uzyskają minimalną liczbę punktów określoną poniżej a ich wnioski będą mieściły się w limicie środków, o którym mowa w pkt V. W przypadku wniosków, które uzyskają taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo mają wnioski, których wersja elektroniczna została złożona jako pierwsza.

Grant przyznawany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu zawieranej między grantobiorcą wybranym w konkursie a LGD. Z wnioskodawcą może zostać zawarta umowa o powierzenie grantu, w przypadku gdy taki wnioskodawca spełni wszystkie warunki określone w przepisach ustawy o RLKS, ustawy i rozporządzenia o PORiM[5] ustawy w zakresie polityki spójności, oraz Procedury realizacji projektów grantowych[6]. Najważniejsze warunki przyznania grantu:

1)       złożenie wniosku o powierzenie grantu w miejscu i terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu oraz w generatorze wniosków;

2)       wskazanie we wniosku o powierzenie grantu zadania, które mieści się w zakresie tematycznym konkursu;

3)       dołączenie do wniosku dokumentów umożliwiających dokonanie oceny zadania opisanego we wniosku o powierzenie grantu z punktu widzenia spełnienia warunków udzielenia grantu oraz zgodności zadania z kryteriami oceny (karty oceny wniosku znajdują się w pkt. X ogłoszenia);

4)       uzyskanie, w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o powierzenie grantu, co najmniej 5 punktów;

5)       uzyskanie, w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o powierzenie grantu, takiej liczby punktów, dzięki której wniosek zostanie umieszczony na liście ocenionych zadań na miejscu, które mieści się w limicie środków przeznaczonych do podziału między grantobiorców;

6)       stawienie się przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz przedłożenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu, w tym zapewnienie zabezpieczenia należytej realizacji umowy o powierzenie grantu, w formie określonej w Procedurze realizacji projektów grantowych, tj. poręczenia albo weksla własnego in blanco.

7)       nieznajdowanie się na liście osób wykluczonych z otrzymania dofinansowania (art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378);

Szczegółowych informacji dotyczących wszystkich warunków, jakie spełnić musi osoba zainteresowana przyznaniem grantu udziela Biuro LGD:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Centrum Aktywności Lokalnej
pl. Ks. E. Waresiaka 7(III piętro), 56-300 Milicz tel. 71 38 04 32, e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl
pn.-pt., godz. 8.00-16.00

VII.             Obowiązujące w ramach konkursu kryteria oceny zadań wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem zawarcia umowy o powierzeniu grantu oraz ze wskazaniem wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

L.p.

Kryterium

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Max. liczba punktów możliwa do uzyskania

2.1.3

 

1.        

Ochrona środowiska,

przeciwdziałanie zmianom klimatu

Weryfikacja na podstawie danych we wniosku, planu działań

2

 

2.        

Szkolenia zachowanie  specyfiki obszaru

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

1

 

3.        

Przygotowanie wniosku

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

1

 

4.        

Innowacyjność  

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku.

2

 

5.        

Wkład własny

Kryterium weryfikowane na podstawie, informacji zawartych  opisie operacji, budżecie wniosku.  

3

 

6.        

Analiza potrzeb

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku

1

 

7.        

Potencjał /struktura organizacyjna

NGO

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku, przedłożonych dokumentów potwierdzających, że podmiot realizował podobne projekty, dysponuje zapleczem organizacyjno-technicznym lub administracyjnym  lub alternatywną formą wsparcia (np. umowa partnerska, porozumienie)

1

 

8.        

Różnorodność oferty edukacyjnej

Kryterium weryfikowane na podstawie opisu operacji, harmonogramu działań oraz strony edukacja.barycz.pl.

0

 

9.        

Promocja obszaru

Projekty materiałów promocyjnych oraz inne dokumenty umożliwiająca  realizację planowanego zadnia ( np. zgłoszenie)

3

 

10.     

Wsparcie oferty obszaru

Wydruki ze stron. portali LGD

1

 

11.     

Uczestniczenie w Programie Edukacja dla Doliny Baryczy

Weryfikacja informacji zawartych we wniosku danymi z raportów aktywności szkół i ośrodków z www.edukacja.barycz.pl.

Opinia Społecznej Edukacji

0

 

12.     

Zasięg działań edukacyjnych

Weryfikacja informacji zawartych we wniosku danymi z raportów aktywności szkół i ośrodków z www.edukacja.barycz.pl.

Opinia Społecznej Rady na rzecz Edukacji Doliny Baryczy.

0

 

13.     

Innowacyjność i zintegrowanie materiałów edukacyjnych

Opinia Społecznej Rady na rzecz Edukacji Doliny Baryczy.

0

 

14.     

Partnerstwo i zasięg działań

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku.

3

 

15.     

Obszar realizacji

Zaświadczenie ze zbioru ewidencji ludności w gminach potwierdzające ilość mieszkańców w miejscowości na koniec roku poprzedzającego złożenie wniosku. 

1

 

16.     

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku i załączonych ofert ze strony www.edukacja.barycz.pl

2

 

17.     

Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku.

3

 

 

Zadanie objęte wnioskiem o powierzenie grantu zostanie wybrane do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 5 punktów na 24 punkty.

Pełny opis kryteriów znajduje się TUTAJ: http://projekty.barycz.pl/lokalne-kryteria-wyboru-dla-grantow-703

VIII.                      Informacja o planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu grantowego celów i wskaźników.

Cel ogólny LSR

2.  Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy

Cel(e) szczegółowe LSR

2.1 Wzrost aktywności i świadomości specyfiki obszaru wśród mieszkańców

Przedsięwzięcia

2.1.3 Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego

Wskaźnik

Lp

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1.        

Wskaźnik produktu: Liczba operacji (grantów) w zakresie społecznej integracji mieszkańców,   zwiększenia zaangażowania w zarządzanie lokalnymi zasobami, promocję obszaru Ryba wpływa na… w Dolinie Baryczy

Szt.

 6

0

6

0

2.        

Wskaźnik rezultatu:  Liczba odbiorców działań  realizowanych z wykorzystaniem obiektów lub wyposażenia miejsc w ramach grantów Ryba wpływa na…w Dolinie Baryczy

Szt.

 1 000

0

1 000

0

 

  1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków realizacji zadania

Wnioskodawca ubiegający się o powierzenie grantu na realizację zadania powinien wraz z wnioskiem o powierzenie grantu złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków realizacji zadania oraz kryteriów wyboru:

1)       Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem potwierdzających spełnienie warunków oceny wstępnej i zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawiera wzór formularza wniosku;

2)       Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających zgodność z kryteriami wyboru wniosków o powierzenie grantu wskazano w pkt. VII ogłoszenia

  1. Informacja o miejscu udostępnienia niezbędnych dokumentów związanych z konkursem:

Dokumenty dotyczące warunków ubiegania się o powierzenie grantu, w tym LSR, Procedura realizacji projektów grantowych, wzór wniosku o powierzenie grantu oraz umowy o powierzenie grantu dostępne są pod adresem http://projekty.barycz.pl , w Biurze LGD oraz poniżej:

Wypełnia grantobiorca:

1.       Wzór wniosku o powierzenie grantu- otwórz lub przejdź do generatora wniosków

Dokumenty po uzyskania grantu (do wglądu):

2.       Wzór umowy o powierzenie grantu- otwórz

3.       Wzór wniosku o rozliczenie grantu- otwórz

Dokumenty potwierdzające ocenę wniosku o powierzenie grantu (do wglądu):

4.       Karta oceny wstępnej wniosku o powierzenie grantu- otwórz

5.  Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie- otwórz

6.       Kryteria oceny wniosku o powierzenie grantu- otwórz

7.       Procedura realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” projektów grantowych, w tym dokonywania wyboru grantobiorców- otwórz

8.       Wzór uchwały Rady Programowej LGD o wyniku oceny- otwórz

9.     Wzór Protokołu z Posiedzenia Rady Programowej LGD związanego z oceną- otwórz

Inne dokumenty do zapoznania się:

10.    Wyciąg ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022- Przedstawienie przedsięwzięć oraz wskazanie sposobu ich realizacji wraz z uzasadnieniem- otwórz

11.    Regulamin Organizacyjny Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - otwórz

12.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435)- otwórz

13.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1503)- otwórz

 

XI.   Informacja o zasadach i trybie składania odwołania od dokonanej przez Radę LGD oceny grantobiorcy i zadania opisanego we wniosku o powierzenie grantu.

O wynikach oceny grantobiorców i zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu, LGD poinformuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD listy ocenionych zadań wraz z kwotą przyznanych grantów. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną wybrane i będę mieściły się w limicie, zostaną poinformowani o wynikach oceny drogą pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej. W pozostałych przypadkach informacja o wynikach oceny wysłana zostanie również pocztą tradycyjną, przy czym po upływie 14 dni od daty otrzymania pierwszego zawiadomienia o możliwości odbioru pismo uważa się za doręczone (zgodnie z przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o doręczeniach).

Od dokonanej przez Radę oceny grantobiorcy i zadania opisanego we wniosku o powierzenie grantu, wnioskodawcy, któremu nie został przyznany grant na realizację zadania, przysługuje odwołanie do LGD.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o wyniku oceny dokonanej przez Radę w formie pisemnej. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli do tego dnia odwołanie wpłynie do Biura LGD.

W odwołaniu wnioskodawca powinien wskazać, z którymi elementami oceny dokonanej przez Radę się nie zgadza oraz szczegółowo uzasadnić swoje zarzuty. Odwołujący się może w szczególności zarzucić naruszenie przez Radę przepisów prawa lub zasad oceny grantobiorców i wniosków o powierzenie grantu, w tym zasad określonych w niniejszym ogłoszeniu, w Procedurze realizacji projektów grantowych lub Regulaminie Rady.

Odwołanie wnioskodawcy rozpatrywane jest jedynie w zakresie zarzutów wskazanych przez odwołującego.

W przypadku uwzględnienia zarzutów wskazanych w odwołaniu, Rada dokona ponownej oceny zakwestionowanych elementów i ewentualnie zmieni ocenę zadania.

Wniosek o powierzenie grantu, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów kwalifikujących go do objęcia wsparciem w danym naborze, zyskuje prawo dofinansowania. Ten fakt może spowodować zmianę miejsca na liście ocenionych zadań.

W przypadku nieuwzględnienia przez Radę zarzutów, pierwotnie dokonana ocena i kwota przyznanego ewentualnie grantu, nie zmieniają się. W wyniku złożenia odwołania ocena grantobiorcy i zadania grantowego nie może się pogorszyć.

Ocena dokonana przez Radę w wyniku odwołania jest ostateczna.

Po rozpatrzeniu odwołań LGD opublikuje na swojej stronie internetowej ostateczną listę ocenionych zadań wraz z kwotą przyznanych grantów.

W przypadku nieuwzględnienia odwołania w zakresie oczekiwanym przez odwołującego, może on dochodzić swoich praw na drodze sądowej.[1] zgodnie z Procedurą realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” projektów grantowych przyjętą Uchwałą XXXV/99/2018 Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 07.05.2018 r. zaktualizowaną o kryteria oceny wniosku o powierzenie grantu Uchwałą  XLIX/137/20 Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 02.06.2020 r.

[2] zgodnie ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022

[3] Zakończenie realizacji zadania objętego umową o powierzenie grantu i złożenie przez grantobiorcę sprawozdania z jej realizacji wraz z wymaganymi dokumentami powinno nastąpić w czasie pozwalającym na terminowe złożenie przez LGD dokumentów dotyczących realizacji projektu grantowego.

[4] warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  i  RADY  (UE)  NR  508/2014 z  dnia  15  maja 2014  r. w  sprawie  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  uchylające  rozporządzenia  Rady  (WE)    nr    2328/2003,    (WE)    nr    861/2006,    (WE)    nr    1198/2006       (WE)    nr    791/2007    oraz    rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1255/2011

[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

[6] zgodnie z Procedurą realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” projektów grantowych przyjętą Uchwałą XXXV/99/2018 Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 07.05.2018 r. zaktualizowaną o kryteria oceny wniosku o powierzenie grantu Uchwałą  XLIX/137/20 Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 02.06.2020 r.

Autor informacji: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2020-06-30 15:21)
Opublikowane przez: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2020-06-30 15:25)
Ostatnia zmiana: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2020-06-30 15:25)
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij