Dolina Baryczy
Strona główna > AKTUALNOŚCI > Warsztat refleksyjny dot. wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022

Warsztat refleksyjny dot. wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022

W dn. 20 lutego 2018 r. w Hotelu Naturum w Rudzie Sułowskiej odbył się warsztat refleksyjny dot. wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022.

 

Spotkanie zostało poprowadzone przez Ingę Demianiuk- Ozgę, Prezes Zarządu i Dyrektor Biura oraz przez Ewelinę Chudzińską- Snażyk, specjalistkę ds. monitoringu i wdrażania LSR. Do udziału w warsztacie zaproszono wybranych przedstawicieli kluczowych podmiotów i partnerów, bez których realizacja LSR nie byłaby możliwa, tj. członków organów LGD, partnerskie samorządy lokalne, wnioskodawców, którzy ubiegali się o wsparcie finansowe za naszym pośrednictwem, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, innych LGD. W spotkaniu trwającym od godz. 9.30 do 14.30 udział wzięło 25 osób.

Zgodnie z postanowieniami umowy ramowej, na LGD spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe wdrażanie LSR. Zarząd wraz z pracownikami biura LGD na co dzień zarządza procesem realizacji strategii i koordynuje działania tak, by efektywnie i poprawnie spożytkować przyznane środki. Proces wdrażania LSR podlega całorocznemu monitoringowi, na bieżąco gromadzone są dane dotyczące postępów w realizacji planów. Najważniejszą częścią tego procesu są ćwiczenia analityczno-refleksyjne, których celem jest bieżąca ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Warsztat dotyczył podsumowania dwóch lat wdrażania Strategii i miał na celu dyskusję, wymianę spostrzeżeń i wniosków oraz konfrontację różnych grup interesantów LGD. Był też okazją do zgłoszenia uwag i postulatów zmian w planie wdrażania LSR. Wnioski z warsztatu refleksyjnego i ankiet pozwalają na pełną ewaluację, czyli podsumowanie etapów wdrażania LSR. Dyskusja podczas warsztatu dotyczyła poniższych zagadnień:
  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Na warsztacie zaprezentowano wyniki monitoringu wszystkich aspektów LSR wraz z wynikiem anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego on-line przed warsztatem, w którym udział wzięli zaproszeni na warsztat oraz wnioskodawcy w zakończonych naborach. Poniżej zamieszczamy prezentację z warsztatu oraz wyniki badania ankietowego.

Dziękujemy za uczestnictwo i wspólną dyskusję wszystkim uczestnikom warsztatu!

Zobacz Sprawozdanie z realizacji LSR wraz z raportem z warsztatu refleksyjnego. Dokument ten został zatwierdzony przez Zarząd i przekazany do Samorządu Województwa w dn. 28 lutego 2018 r.


  
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij