Dolina Baryczy
Strona główna > ROZLICZ PROJEKT > PROW 2014-2020 > Zachowanie zasady konkurencyjności

Zachowanie zasady konkurencyjności

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy, którą już Państwo zawarliście lub zmierzacie do jej zawarcia, podmioty, które nie podlegają pod ustawę Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązane są do stosowania się do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).
W praktyce oznacza to konieczność umieszczania ogłoszeń dla zadań pow. 30 tys. Euro na dedykowanym do tego celu portalu: www.portalogloszen.arimr.gov.p.

Zgodnie z komunikatem podanym na stronie ARiMR (polecamy lekturę całego), z dniem 18.04.2020 r. po wejściu w życie specustawy zwanej Tarczą 2.0, zniesiony został obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z ww. rozporządzeniem dot. konkurencyjności i wyłanianiem kontrahentów poprzez portal.
Jak czytamy w komunikacie, brak obowiązku trybu konkrecyjnego dotyczy wszystkich operacji, dla których nie zakończono weryfikacji wniosku o płatność do dni. 18.04.2020 r. i następnych. Jeżeli już zdążyliście Państwo ogłoszenie ogłosić, wówczas na etapie weryfikacji Państwa rozliczenia, operacja nie będzie weryfikowana pod kątem zamieszczenia ogłoszenia na portalu.Wpis archiwalny, aktualny do 18.04.2020 r.:

Zgodnie z art. 43a ustawy o wspieraniu ROW podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent są obowiązani do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru, na podstawie umowy zawartej z wybranym wykonawcą, zgodnej z ofertą złożoną przez tego wykonawcę.

Przepisy te nakładają na wnioskodawców i beneficjentów obowiązek wyboru wykonawców poszczególnych zadań w ramach realizowanych operacji, zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Przepisy w zakresie konkurencyjnego wyboru wykonawców dotyczą jedynie tych instrumentów PROW 2014-2020, w przypadku których pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów (nie dotyczy podejmowania działalności- premii oraz grantobiorców).
Przepisów w zakresie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie stosuje się również, gdy:
  • podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent są obowiązani do poniesienia kosztów kwalifikowalnych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych
  • nie dotyczą również zadań, których wartość nie przekracza 30 tys. Euro netto oraz wyboru grantobiorców, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
Uznaje się, że koszty kwalifikowalne zostały poniesione w wyniku wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu jego wyboru, jeżeli wybór tego wykonawcy nastąpił na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od podmiotów niepowiązanych osobowo lub kapitałow z podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej albo beneficjentem. Przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej albo beneficjenta w zapytaniu ofertowym udostępnionym różnym podmiotom przez zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję.


Istotnym elementem konkurencyjnego wyboru wykonawców jest upublicznienie zapytania ofertowego, Beneficjenci pomocy PROW 2014-2020 mają obowiązek umieszczania zapytań ofertowych na portalu ogłoszeń ARiMR!

Aby skorzystać z portalu, należy udać się do powiatowego oddziału ARiMR w celu uzyskania uprawnień do portalu (->formularz wniosku o nadanie uprawnień)


Zobacz PORADNIK ARiMR DOT. i wzory dokumentów dot. Konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij