Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > OPERACJE WŁASNE LGD > Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr RiM/OW/2022/17 z 30.12.2022 (wsparcie szlaków w Dolinie Baryczy) > Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr RiM/OW/2022/17 z 30.12.2022 (wsparcie szlaków w Dolinie Baryczy)

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr RiM/OW/2022/17 z 30.12.2022 (wsparcie szlaków w Dolinie Baryczy)

Stowarzyszenie  „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020, informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnych LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod tytułem:Szlaki turystyczne wizytówką obszaru – aktywnie po Dolinie Baryczy
/fiszka projektowana znajduje się poniżej artykułu/

W związku z powyższym Stowarzyszenie  „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 30.01.2023 r.(poniedziałek) Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać następujące  oświadczenie:

„Oświadczam, ze jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą ............................/wskazać tytuł odpowiedniej operacji własnej/, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w dniu 30.12.2022 r.    

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji  operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenia, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, naboru wniosków, przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz nie istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiałyby realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej ze środków PROW na lata 2014 – 2020 bądź PORiM na lata 2014 – 2020."

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich elementów wskazanych powyżej nie będą uwzględniane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej operacji własnej, należy napisać na adres e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl lub zadzwonić pod numer 71 383 04 32 w. 22 w godzinach pracy Biura LGD.

Zobacz procedurę realizacji operacji własnej
Autor informacji: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2022-12-30 11:26)
Opublikowane przez: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2022-12-30 11:26)
Ostatnia zmiana: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2022-12-30 11:26)
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij