Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > ZAKOŃCZONE NABORY > 4/2018/PROW > Ogłoszenie o naborze nr 4/2018/PROW- operacje niekomercyjne realizowane przez organizacje pozarządowe lub jednostki sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o naborze nr 4/2018/PROW- operacje niekomercyjne realizowane przez organizacje pozarządowe lub jednostki sektora finansów publicznych

Ogłoszenie[1] nr 4/2018/PROW

o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I.                    Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski w ramach następujących celów szczegółowych i przedsięwzięć określonych w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022, tj.:

CEL OGÓLNY

2.  Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy

 

CEL SZCZEGÓŁOWY

2.1 Wzrost aktywności i świadomości specyfiki obszaru wśród mieszkańców

2.2 Rozwój kompleksowej i atrakcyjnej oferty obszaru

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

2.1.2 Tworzenie przestrzeni do podnoszenia kompetencji i organizacji atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu

 

2.2.2 Zachowanie, zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejsc związanych ze specyfiką obszaru

 

Operacje mieszczące się w tym zakresie tematycznym muszą się mieścić w zakresie określonym w §2 ust. 1 Rozporządzenia[2], tj. odpowiednio w zakresie punktów:

Pkt:

5) zachowania dziedzictwa lokalnego;

6) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

II.                  Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz kopie wniosku i załączników, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Programową Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Biuro: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 

Centrum Aktywności Lokalnej pl. Ks.E.Waresiaka 7(III piętro), 56-300 Milicz

Wnioski należy składać w okresie od dnia 06.06.2018 r. do dnia 20.06.2018 r. w godz. 8.00-15.00. W ostatnim dniu naboru, tj. 20.06.2018 r. wnioski będą przyjmowane w godz. 8.00-12.00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.

Złożenie wniosku potwierdza się pieczęcią i wpisaniem daty i godziny przyjęcia na jego oryginale oraz egzemplarzu wnioskodawcy. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Wniosku i weryfikującym kompletność załączników jest protokół przyjęcie Wniosku. Protokół zawiera: numer ewidencyjny Wniosku, listę załączników potwierdzoną podpisami osoby składającej i przyjmującej wniosek. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz załączany jest do Wniosku dla LGD, a drugi otrzymuje Wnioskodawca.

III.              Forma przyznania pomocy

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji części lub całości kosztów kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania zależy od rodzaju wnioskodawcy, tj.[3]:

1)       W przypadku wnioskodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych, poziom dofinansowania wynosi do 63,63% (100% kosztów kwalifikowanych, na które składa się do 63, 63% wkładu EFROW oraz min. 36,37% wkładu krajowego stanowiącego środki własne wnioskodawcy)

2)       W przypadku wnioskodawcy będącego organizacją pozarządową poziom dofinansowania wynosi do 100%

Minimalna całkowita wartość operacji 50 000 zł

 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta (w przypadku Beneficjenta niebędącego jednostką sektora finansów publicznych). W LSR wskazano limit kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który wynosi 420 000,00 zł dla beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych.

 

IV.               Wskazanie wysokości kwoty lub limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 356 541,63 zł.

 

2.1.2 Tworzenie przestrzeni do podnoszenia kompetencji i organizacji atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.

2.2.2 Zachowanie, zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejsc związanych ze specyfiką obszaru

Rodzaj wnioskodawcy

Operacje realizowane przez organizacje pozarządowe (NGO)

Operacje realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych (JSFP)

Operacje realizowane przez organizacje pozarządowe (NGO)

Operacje realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych (JSFP)

Alokacja

118 771,63 zł

237 770,00 zł

Limit w ramach PROW na wnioskodawcę[4]

300 000,00 zł (limit pomocy)

420 000,00 zł (limit kosztów kwalifikowalnych)

300 000,00 zł (limit pomocy)

420 000,00 zł (limit kosztów kwalifikowalnych)

Realny poziom dofinansowania

Do 100 %

Do 63,63%

Do 100 %

Do 63,63%

V.                 Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia miejscu i terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

1)       zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju, to znaczy, że:

a)       wniosek został złożony w miejscu, terminie

b)       wnioskowana kwota pomocy jest zgodna lub mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

c)       operacja  jest zgodna z Programem;

d)       operacja jest zgodna z zakresem tematycznym  określonym w ogłoszeniu o naborze;

e)       operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników

2)       która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt VI ogłoszenia;

 

VI.              Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji[5].

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru (kryteria dostępne są pod linkiem: http://projekty.barycz.pl/lokalne-kryteria-wyboru-dla-konkursow-586):

 

Przedsięwzięcie

2.1.2

2.2.2

Tworzenie przestrzeni do podnoszenia kompetencji i organizacji atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu

Zachowanie, zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejsc związanych ze specyfiką obszaru

Nr

Nazwa

 

1

Szkolenia nt. ochrony środowiska

1

1

2

Szkolenia nt. zachowania specyfiki obszaru

1

1

3

Przygotowanie wniosku

1

1

4

Rozwijanie oferty obszaru

2

2

5

Innowacyjność  

3

3

6

Wkład własny

3

3

7

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

3

3

8

Racjonalność kosztów

3

3

9

Gotowość wniosku do realizacji

2

2

10

Analiza potrzeb

1

1

11

Potencjał/struktura organizacyjna NGO

1

1

12

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w inwestycjach

5

5

13

Promocja obszaru

1

1

14

Wsparcie oferty obszaru

1

1

15

Komplementarność z realizowanymi projektami

2

2

16

Obszar realizacji

0

1

17

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

2

2

18

Tworzenie nowych miejsc pracy

0

0

19

Defaworyzowani na rynku pracy

0

0

20

Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy

0

0

21

Rozwijany zakres usług 

0

0

22

Rybackość

0

0

23

Potencjał turystyczny obszaru

2

2

24

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

2

2

25

Działalność rozwijana  we współpracy z  samorządami lokalnymi

1

1

26

Związek z obszarem

1

1

27

 Realizacja zbiorowego interesu

0

0

Max. liczba punktów

38

39

Min. liczba punktów

5

5

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 5 punktów.

VII.            Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Złożona w ramach konkursu dokumentacja zawierać musi:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami

2.Załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru, odpowiednio zgodnie z wykazem załączników wskazanych w tabeli:

 

Lp.

Kryterium

Wykaz niezbędnych dokumentów

1

Szkolenia nt. ochrony środowiska

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

2

Szkolenia nt. zachowania specyfiki obszaru

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

3

Przygotowanie wniosku

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

4

Rozwijanie oferty obszaru

Wydruk ze strony www.dbpoleca.barycz.pl z informacją o ofercie. 

5

Innowacyjność  

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku lub biznesplanie.

6

Wkład własny

Kryterium weryfikowane na podstawie, informacji zawartych w biznesplanie, opisie operacji, wniosku. 

7

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

Dowody zakupu produktów i/lub usług lub materiałów promocyjnych.

8

Racjonalność kosztów

Kosztorys/ komplet ofert

9

Gotowość wniosku do realizacji 

Pozwolenia wynikające ze specyfiki wniosku, np. pozwolenie budowlane  brak sprzeciwu do zgłoszenia,

10

Analiza potrzeb

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku

11

Potencjał/struktura organizacyjna NGO

Wydruk ze strony www.projekty.barycz.pl lub www.dzialaj.barycz.pl

12

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w inwestycjach

Kryterium weryfikowane na podstawie wskazania kosztów w zestawieniu rzeczowo-finansowym i opisie operacji.

13

Promocja obszaru

Projekty materiałów promocyjnych oraz inne dokumenty umożliwiająca  realizację planowanego zadnia ( np. zgłoszenie)

14

Wsparcie oferty obszaru

Wydruki ze stron. portali LGD

15

Komplementarność z realizowanymi projektami

Wydruk ze strony www.projekty.barycz.pl wskazujący projekt komplementarny

16

Obszar realizacji

Zaświadczenie ze zbioru ewidencji ludności w gminach potwierdzające ilość mieszkańców w miejscowości na koniec roku poprzedzającego złożenie wniosku. 

17

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

Kryterium weryfikowane na podstawie opisu operacji.

18

Tworzenie miejsc pracy

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

19

Defaworyzowani na rynku pracy

Dokumenty potwierdzające, że:

1.  wnioskodawca jest zarejestrowany jako bezrobotny przez minimum12msc. Na podstawie zaświadczenia z urzędu pracy.

2. Wnioskodawca jest osobą niezarejestrowaną i pozostającą w szarej strefie przez min. 12msc na podstawie zaświadczenia z ZUS-u o nieopłacaniu składek z tytułu zatrudnienia oraz zaświadczenia z Urzędu Pracy o braku wpisu

3.Kobiety powracające na lokalny rynek pracy - kobieta niezatrudniona

weryfikowane np. Aktu urodzenia dziecka oraz na podstawie Świadectwa pracy wskazującego stosunek zakończenia pracy najpóźniej z dniem porodu lub Zaświadczenie z UP że nie jest zarejestrowana jako bezrobotna lub z ZUS-u, że podlega ubezpieczeniu jako domownik, student, uczeń.

4. Osoby młode do 25 r.ż. wchodzące na rynek pracy (absolwenci): Świadectwo ukończenia nauki lub zaświadczenia o odbywaniu nauki w ostatniej klasie szkoły średniej lub zawodowej lub uczelni wyższej,

zaświadczenie z ZUS o niezatrudnieniu dotychczas na umowę o pracę. Wiek do 25 lat potwierdzony dowodem osobistym.

5. Dokumenty potwierdzające przynależność do sektora rybackiego lub ubezpieczania we wspólnym gospodarstwie łącznie z dokumentami potwierdzającymi rybactwo gospodarstwa

6. Osoby 50+ Dowód osobisty. Dokumenty potwierdzające zwolnienie z tytułu likwidacji stanowiska pracy

20

Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy

Oświadczenie o zatrudnieniu zaplanowanym w ramach wskaźników informacja we wniosku.

21

Rozwijany zakres usług 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

22

Rybackość

1. Świadectwo pracy potwierdzające utratę pracy w  podmiocie zależnym od rybactwa

2. Aktualne pozwolenie wodnoprawne

3. Decyzja o nadaniu nr weterynaryjnego

4. RRW-22 złożone terminowo za lata ubiegłe począwszy od 2014 r.

5. Umowa o pracę w podmiocie rybackim

23

Potencjał turystyczny obszaru

Wydruk z mapy interaktywnej wskazujący umiejscowienie operacji względem szlaków/ścieżek

24

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach

25

Działalność rozwijana  we współpracy z  samorządami lokalnymi

Umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia lokalu/nieruchomości, w którym/na której ma być realizowana operacja

26

Związek z obszarem

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji o zameldowaniu-zaświadczenie z UG, CEiDG,  KRS-wydruk

27

Realizacja zbiorowego interesu

Kryterium weryfikowane na podstawie opisu operacji.

 

VIII.         Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz formularz umowy są dostępne na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz  udostępnione poniżej: 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

a)       Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz

b)       Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

c)       ZOBOWIĄZANIE BENEFICJENTA dotyczące udzielania informacji na potrzeby statystyczne, ewaluacji i monitoringu LSR, oznakowania i informowania o źródle finasowania, współpracy z LGD, udostępniania danych oraz informacji dotyczącej weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD-  otwórz

d)       Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz

e)       Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

a)       Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

b)       Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz

c)       Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

d)       Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz

e)       Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

a)       Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz

b)       Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz

c)       Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

d)       Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

Aktualny na dzień ogłoszenia formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z formularzem wniosku o płatność znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Inne dokumenty:

1) Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach LSR (gdy nie ma pełnomocnictwa)- otwórz

2) Wyciąg ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022- Przedstawienie przedsięwzięć oraz wskazanie sposobu ich realizacji wraz z uzasadnieniem- otwórz

3) Regulamin Organizacyjny Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - otwórz

4) Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych - otwórz

5) Karta weryfikacji z Programem- Załącznik nr 14a do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD - otwórz

6) Lokalne Kryteria Wyboru wraz z wzorami kart ocen- Załącznik nr 5 do        Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD - otwórz

7) Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- otwórz

8) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)- otwórz


 

IX.              Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

UWAGA! Wnioskodawca powinien we wniosku o przyznanie pomocy określić wskaźniki produktu i rezultatu wskazane poniżej adekwatnie do zakresu tematycznego wskazanego w pkt. I (przedsięwzięcia i celu szczegółowego), w ramach którego zostanie złożony wniosek. Ujęcie wskaźników jest warunkiem koniecznym, aby operacja spełniała warunek wskazany w pkt. V ppkt 1 lit. e (operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników). Wskaźnik produktu i rezultatu powinien zostać wpisany w części B.III, Pozostałe wskaźniki we wniosku o przyznanie pomocy.

Cel ogólny LSR

2.  Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy

Cel(e) szczegółowe LSR

2.1 Wzrost aktywności i świadomości specyfiki obszaru wśród mieszkańców

Przedsięwzięcia

2.1.2 Tworzenie przestrzeni do podnoszenia kompetencji i organizacji atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1.     

Wskaźnik produktu:  Liczba operacji obejmujących rozwój obiektów ogólnodostępnej,  niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub przebudowę lub budowę dróg publicznych

Szt.

 6

0

2.     

Wskaźnik rezultatu:  Liczba osób korzystających z rozwiniętej  infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej

Szt.

 20 000

0

20 000

0

Cel(e) szczegółowe LSR

2.2 Rozwój kompleksowej i atrakcyjnej oferty obszaru

Przedsięwzięcia

2.2.2 Zachowanie, zwiększenie dostępności i atrakcyjności miejsc związanych ze specyfiką obszaru

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Wskaźnik produktu:  Liczba operacji polegających na rozwoju obiektów ogólnodostępnej,  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub przebudowie lub budowie dróg publicznych

Szt.

9

0

9

0

2

Wskaźnik produktu:  Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg publicznych (wskaźnik dodatkowy, nieobowiązkowy)

Km

1,08

0

1,08

0

3

Wskaźnik rezultatu:  Liczba osób korzystających z rozwiniętej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub drogowej

Szt.

20 000

0

20 000

0

4

Wskaźnik rezultatu: Ilość wejść na strony poświęcone turystyce w Dolinie Baryczy od roku 2016 rocznie

Szt.

1 000

0

1 000

0

 

X.                Informacja o wynikach oceny.

1)     Posiedzenie Rady Programowej LGD związane z oceną wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach Konkursu odbędzie się w terminie nie późniejszym niż 45 dni od daty zakończenia naboru (tj. od dnia wskazanego w pkt. II jako ostatni dzień przyjmowania wniosków). Termin ten ulega wysłużeniu o 7 dni, jeśli LGD wzywało wnioskodawcę/wnioskodawców do złożenia wyjaśnień lub dokumentów.

2)     LGD w przypadku operacji wybranych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w pkt. VII powyżej, informację o wynikach oceny operacji przekazuje w formie skanu pisma przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o przyznanie pomocy, o ile Wnioskodawca taki adres podał.

W pozostałych przypadkach, skan pisma jest przekazywany drogą poczty elektronicznej, a oryginał pisma – kurierem z dowodem dostarczenia lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Do doręczania pism, w tym do uznawania pisma za doręczone, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o doręczeniach.

 

XI.              Postępowanie w razie wniesienia protestu od rozstrzygnięcia Rady w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia odbywa się zgodnie z § 36  Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz z Procedurą naborów i oceny operacji, która jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Warunki, tryb i termin wniesienia protestu regulują przepisy ustawy dnia 20 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378
z późn. zm.)[1]  Zgodnie z wzorem Załącznika nr 3 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD  przyjętej XXXIII/87/18 Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 05.03.2018 r.; Ogłoszenie stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/101/18 z dn.21.05.2018 r.  Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

[2] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

[3] §18 ust. 1 pkt. 1-2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

[4] §15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

[5] Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD
ZANIM ZŁOZYSZ WNIOSEK…

1)       Zaleca się, aby wnioski wypełniać elektronicznie. Wersja na CD i na wydruku, które wnioskodawca przekazuje do LGD, powinny być identyczne.

2)       Wnioski należy przygotować w dwóch egzemplarzach (jeden dla LGD jeden dla Wnioskodawcy)

3)       Wniosek i załączniki dla LGD powinny być  spięte w miękkim segregatorze, niezszywane, sporządzone jednostronnie z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD

4)       Kopie oryginałów dokumentów, zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, mogą być potwierdzane na kopii przygotowanej przez wnioskodawcę, za okazaniem oryginału przez pracowników biura LGD

5)       Zaświadczenia dołączane do wniosku muszą być aktualne- instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy szczegółowo wskazuje ich „termin ważności”, np. 1 lub 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku

6)       Zachęcamy do złożenia wniosku we wcześniejszym terminie niż ostateczny wskazany w ogłoszeniu. Wnioskodawca przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków może wycofać wniosek i ponownie złożyć z brakującymi dokumentami 

7)       Przyjmując wniosek pracownik biura LGD zlicza i spisuje wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, zgodnie z listą załączników stanowiącą część wniosku o przyznanie pomocy

8)       Wniosek musi być podpisany oraz zawierać nazwę wnioskodawcy, jego adres lub inne dane pozwalające go jednoznacznie zidentyfikować – jeżeli występują takie braki, a wniosek nie jest składany osobiście przez osobę, która poprawi oznaczenie wnioskodawcy, jego adres lub złoży podpis pod wnioskiem, wniosek taki pozostawia się bez rozpatrzenia;

9)       Wniosek musi być odpowiednio podpisany – tj. przez wnioskodawcę lub osoby uprawnione do występowania w jego imieniu (w przypadku osób prawnych wpisanych do KRS, pracownik biura odwołuje się do danych zawartych w elektronicznym systemie informacji KRS). W przypadku takich  braków, Biuro niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do przedstawienia wyjaśnień lub dowodów wskazujących na umocowanie osób, które podpisały wniosek.

10)   Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia , konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR w zakresie podpisu przez odpowiednie osoby oraz w zakresie oceny jego zgodności z LSR, LGD wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie i odpowiedź na to wezwanie, przekazuje się w formie pisemnej za  pośrednictwem poczty lub osobiście. Termin odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia brakujących dokumentów do biura LGD (decyduje data wpływu), wynosi 7 dni od daty doręczenia wezwania, o którym mowa powyżej. W wezwaniu zwraca się uwagę, że w przypadku nieusunięcia braków wskazanych w piśmie, LGD ocenia wniosek w przedłożonym zakresie. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu wezwania lub złożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia lub wyjaśnień. Ryzyko złożenia niekompletnego wniosku spoczywa na wnioskodawcy.

11)   Kompletność wniosku złożonego do LGD  usprawni  późniejszą weryfikację w Samorządzie Województwa. Wybrany do realizacji przez LGD wniosek może być uzupełniony jednorazowo na wezwanie Samorządu Województwa w terminie 7 dni.

Załączniki do artykułu:
4-2018-PROW_spakowane dokumenty( 4-2018-PROW_spakowane dokumenty.rar 15317 kB )
Autor informacji: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2018-05-22 14:11)
Opublikowane przez: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2018-05-22 15:22)
Ostatnia zmiana: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2018-05-22 15:22)
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij