Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > ZAKOŃCZONE NABORY > 7/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej > Ogłoszenie o naborze nr 7/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 7/2019/PORiM- wsparcie rybactwa, podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarcze

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/112/18 z dn.05.12.2018
Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

Ogłoszenie nr 7/2019/PORiM[1]

o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I.                    Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski w ramach następujących celów szczegółowych i przedsięwzięć określonych w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022, tj.:

CEL OGÓLNY

1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia

CEL SZCZEGÓŁOWY

1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego

1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

PRZEDSIĘWZIĘCIE

1.1.1 Zachowanie rybackiego potencjału obszaru

1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich

1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru

Operacje mieszczące się w tym zakresie tematycznym muszą się mieścić w zakresie celów określonych w Rozporządzeniu[2]:

3)  wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

1)  podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

2)  wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

II.                  Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz kopie wniosku i załączników, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Programową LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

 Biuro: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 

Centrum Aktywności Lokalnej pl. Ks.E.Waresiaka 7 (III piętro), 56-300 Milicz

Wnioski należy składać w okresie od dnia 31.12.2018 r. do dnia 30.01.2019 r. godz. 8.00-15.00. w ostatnim dniu naboru, tj. 30.01.2019 r. wnioski będą przyjmowane w godz. 8.00-12.00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD.

Złożenie wniosku potwierdza się pieczęcią i wpisaniem daty i godziny przyjęcia na jego oryginale oraz egzemplarzu wnioskodawcy, oraz protokołem przyjęcia Wniosku z numerem ewidencyjnym Wniosku oraz podpisami Składającego i Przyjmującego wniosek. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz załączany jest do Wniosku dla LGD, a drugi otrzymuje Wnioskodawca.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.

III.              Forma przyznania pomocy

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji (zwrotu) części kosztów kwalifikowalnych i ograniczona jest:

1.       Poziomem dofinansowania:

1)       do 50% tych kosztów, lub

2)       do 85% tych kosztów, w przypadku[3] gdy operacja zapewnia publiczny dostęp do jej wyników i spełnia jedno z poniższych warunków:

a)  jest w interesie zbiorowym;

b)  ma zbiorowego beneficjenta;

c)   projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

Poziom wsparcia do 85% możliwy jest tylko dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zachowanie rybackiego potencjału obszaru na podstawie uzyskanych punktów w lokalnych kryteriach wyboru.

2.       Wartością dofinansowania:

1)       do 300 000 zł na jednego wnioskodawcę w ramach każdego z przedsięwzięć, które zostały wskazane pkt. I (Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami), lub

2)       do 400 000 zł na jednego wnioskodawcę w ramach przedsięwzięć 1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich lub 1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru, pod warunkiem, że wnioskodawca spełnia warunki wskazane w §4 ust.2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435 z późn. zm.).

 

IV.              Wskazanie wysokości kwoty lub limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość kwoty w naborze wynosi 3 004 165,25 zł.

CEL OGÓLNY

1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia

CEL SZCZEGÓŁOWY

1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego

 

1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

PRZEDSIĘWZIĘCIE

1.1.1 Zachowanie rybackiego potencjału obszaru

1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich

1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru

Zakres

Operacje polegające na utrzymaniu miejsc pracy w podmiocie rybackim

Operacje polegające na utrzymaniu lub utworzeniu  miejsca pracy  lub utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw

 

Operacje polegające na utrzymaniu lub utworzeniu miejsc pracy lub utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w branży produktów lub usług lokalnych lub w branży niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką  podmiotu rybackiego

Alokacja

341 488,00 zł

1 479 755,01 zł

1 182 922,24 zł

Limit na wnioskodawcę

300 000,00 zł

Do 300 000,00 zł lub do 400 000,00 zł

Do 300 000,00 zł lub do 400 000,00 zł

Max. poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych

Od 50% do 85%

Do 50%

Do 50%

 

V.                 Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia miejscu i terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

1)       zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju, to znaczy, że:

a)       wniosek został złożony w miejscu, terminie

b)       wnioskowana kwota pomocy jest zgodna lub mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

c)       operacja  jest zgodna z Programem;

d)       operacja jest zgodna z zakresem tematycznym  określonym w ogłoszeniu o naborze;

e)       operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników

2)       która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt VI ogłoszenia;

VI.              Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie pod kątem jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

               Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1.1

1.1.2

1.2.1

Zachowanie rybackiego potencjału obszaru.

Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich.

Wsparcie rybackiego charakteru obszaru.

1

Szkolenia nt. ochrony środowiska

1

1

1

2

Szkolenia nt. zachowania specyfiki obszaru

1

1

1

3

Przygotowanie wniosku

2

2

2

4

Rozwijanie   oferty obszaru

2

2

2

4a- podejmowanie RiM

Rozwijanie oferty obszaru

0

0

0

5

Innowacyjność  

3

3

3

6

Wkład własny

3

3

3

7

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

3

3

3

7a- podejmowanie RiM

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

0

0

0

8

Racjonalność kosztów

3

3

3

9

Gotowość wniosku do realizacji  

2

2

2

10

Analiza potrzeb

0

0

0

11

Potencjał/struktura organizacyjnaNGO

0

0

0

12

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w inwestycjach

5

5

5

13

Promocja obszaru

1

1

1

14

Wsparcie oferty obszaru

1

1

1

15

Komplementarność z realizowanymi projektami

2

2

2

16

Obszar realizacji

0

0

0

17

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

2

2

2

18

Tworzenie nowych miejsc pracy

5

5

5

19

Defaworyzowani na rynku pracy

0

0

0

19a- podejmowanie RiM

Defaworyzowani na rynku pracy

2

2

2

20

Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy

2

2

2

21

Rozwijany zakres usług 

2

2

2

22

Rybackość

4

4

4

23

Potencjał turystyczny obszaru

2

2

2

24

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

2

2

2

24a- podejmowanie RiM

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

0

0

0

25

Działalność rozwijana  we współpracy z  samorządami lokalnymi

0

1

1

26

Związek z obszarem

1

1

1

27

 Realizacja zbiorowego interesu

2

0

0

Rozwijanie działalności gospodarczej i in. max

 

53

52

52

Podejmowanie działalności gospodarczej max

 

48

47

47

Minimalna liczba punktów

 

8

8

8

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 8 punktów.

VII.            Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Złożona w ramach konkursu dokumentacja zawierać musi:

1.       Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami.

2.    Załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru, odpowiednio zgodnie z wykazem niezbędnych dokumentów w tabeli poniżej lub wskazanie miejsca we wniosku lub załącznikach, w którym znajduje się potwierdzenie spełniania kryterium:


Kryterium

Dokumenty

1

Szkolenia nt. ochrony środowiska

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

2

Szkolenia nt. zachowania specyfiki obszaru

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

3

Przygotowanie wniosku

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

4

Rozwijanie   oferty obszaru

Wydruk ze strony www.dbpoleca.barycz.pl z informacją o ofercie. 

5

Innowacyjność  

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku

6

Wkład własny

Kryterium weryfikowane na podstawie, informacji zawartych w biznesplanie, opisie operacji, wniosku

7

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

Dowody zakupu produktów i/lub usług lub materiałów promocyjnych.

8

Racjonalność kosztów

Kosztorys/ komplet ofert

9

Gotowość wniosku do realizacji  

Pozwolenia wynikające ze specyfiki wniosku, np. pozwolenie budowlane  brak sprzeciwu do zgłoszenia

10

Analiza potrzeb

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku

11

Potencjał/struktura organizacyjna NGO

1. Wydruk ze strony www.projekty.barycz.pl lub www.dzialaj.barycz.pl
2. Umowa partnerska lub porozumienie o współpracy

12

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w inwestycjach

Kryterium weryfikowane na podstawie wskazania kosztów w zestawieniu rzeczowo-finansowym i opisie operacji.

13

Promocja obszaru

Projekty materiałów promocyjnych oraz inne dokumenty umożliwiająca  realizację planowanego zadnia (np. zgłoszenie)

14

Wsparcie oferty obszaru

Wydruki ze stron, portali LGD

15

Komplementarność z realizowanymi projektami

Wydruk ze strony www.projekty.barycz.pl wskazujący projekt komplementarny

16

Obszar realizacji

Zaświadczenie ze zbioru ewidencji ludności w gminach potwierdzające ilość mieszkańców w miejscowości na koniec roku poprzedzającego złożenie wniosku. 

17

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku

18

Tworzenie nowych miejsc pracy

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów w części dotyczącej wskaźników we wniosku o dofinansowanie

19

Defaworyzowani na rynku pracy

Dokumenty potwierdzające, że:

1. wnioskodawca jest zarejestrowany jako bezrobotny przez minimum12msc. Na podstawie zaświadczenia z urzędu pracy.

2. wnioskodawca jest osobą do 25 r.ż. lub powyżej 50 r.ż.- wiek weryfikowany na podstawie dowodu osobistego. 

20

Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów w części dotyczącej wskaźników we wniosku o dofinansowanie

21

Rozwijany zakres usług 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

22

Rybackość

1. Świadectwo pracy potwierdzające utratę pracy w podmiocie zależnym od rybactwa

2. Aktualne pozwolenie wodnoprawne

3. Decyzja o nadaniu nr weterynaryjnego

4. Odpowiednie do działalności RRW wraz potwierdzeniem złożenia za 2 lata poprzedzające rok założenia wniosku

5. Umowa o pracę

23

Potencjał turystyczny obszaru

1. Wydruk z mapy interaktywnej wskazujący umiejscowienie operacji względem szlaków/ścieżek

2. Wydruk ze strony www.edukacja.barycz.pl wskazujący ścieżkę, której oferta jest uzupełniania poprzez realizację operacji

3. Dokumenty pozwalające na umieszczenie narządzi informacji na szlaku.

24

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach

25

Działalność rozwijana  we współpracy z  samorządami lokalnymi

Umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia lokalu/nieruchomości, w którym/na której ma być realizowana operacja

26

Związek z obszarem

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji o zameldowaniu-zaświadczenie z UG, CEiDG. KRS-wydruk

27

 Realizacja zbiorowego interesu

Kryterium weryfikowane na podstawie opisu operacji

 

VIII.         Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o dofinansowanie, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o dofinansowanie oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz formularz umowy są dostępne na stronach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz  udostępnione poniżej: 

Operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.  

 

Dokumenty aplikacyjne (do wypełnienia):

1. Formularz wniosku o dofinansowanie

1a. ZOBOWIĄZANIE BENEFICJENTA dotyczące udzielania informacji na potrzeby statystyczne, ewaluacji i monitoringu LSR, oznakowania i informowania o źródle finasowania, współpracy z LGD, udostępniania danych oraz informacji dotyczącej weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD- otwórz

1b. Oświadczenie  do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych- otwórz

1c. Oświadczenie  do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dotyczące niezakończenia operacji.- otwórz

1d. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)- otwórz

1e. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach LSR (gdy nie ma pełnomocnictwa)- otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

3. Biznes Plan uproszczony

 

Dokumenty związane z realizacją (do zapoznania się):

4. Wzór umowy o dofinansowanie

5. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

6. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

7. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

8. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

9. Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełnienia i załącznikami znajduje się na stronie MGMiŻŚ- przejdź

 

Inne dokumenty (do zapoznania się):

1) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022- otwórz

2) Regulamin Organizacyjny Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - otwórz

3) Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych - otwórz

4) Karta weryfikacji z Programem- Załącznik nr 14 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD- otwórz

5) Lokalne Kryteria Wyboru - Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD- otwórz

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435)- otwórz

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1503)- otwórz

 

IX.              Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

UWAGA! Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie określić wskaźniki produktu i rezultatu wskazane poniżej adekwatnie do zakresu tematycznego wskazanego w pkt. i (przedsięwzięcia i celu szczegółowego), w ramach którego zostanie złożony wniosek. Ujęcie wskaźników jest warunkiem koniecznym, aby operacja spełniała warunek wskazany w pkt. V ppkt 1 lit. e (operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników). Wskaźnik produktu i rezultatu powinien zostać wpisany w części B.III.6, Planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji we wniosku o dofinansowanie.

 

Wskaźnik


Cel ogólny

Cel szczegółowy

Cel(e) szczegółowe LSR i przedsięwzięcie

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji


 

 

1.1.1 Zachowanie rybackiego potencjału obszaru

1.         

Produktu: Liczba operacji polegających na utrzymaniu miejsca pracy w podmiocie  rybackim

 Szt.

6

4

0


1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia

1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego

2.         

Rezultatu: Liczba utrzymanych miejsc pracy w podmiocie rybackim

 Szt.

8

6

0


1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich

3.         

Produktu: Liczba operacji polegających na utrzymaniu lub utworzeniu miejsca pracy lub utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw

 Szt.

11

2

9

0


 

4.         

Rezultatu: Liczba utrzymanych lub utworzonych miejsc pracy lub nowych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw

 Szt.

6

4

0


1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru

5.         

Produktu: Liczba operacji polegających na utrzymaniu lub utworzeniu miejsc pracy lub utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w branży produktów lub usług lokalnych lub w branży niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką  podmiotu rybackiego

 Szt.

10

3

7

0


6.         

Rezultatu: Liczba utrzymanych lub utworzonych miejsc pracy lub nowych przedsiębiorstw w branży produktów lub usług lokalnych

 Szt.

13

3

10

0


7.         

Rezultatu: Liczba ofert na stronie www.dbpoleca.barycz.pl w branży produktów lub usług lokalnych lub bazujących na specyfice obszaru

 Szt.

200

137 

73

0


 


 

X.                Informacja o wynikach oceny.

1)     Posiedzenie Rady Programowej LGD związane z oceną wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach Konkursu odbędzie się w terminie nie późniejszym niż 45 dni od daty zakończenia naboru (tj. od dnia wskazanego w pkt. II jako ostatni dzień przyjmowania wniosków). Termin ten ulega wysłużeniu o 7 dni, jeśli LGD wzywało wnioskodawcę/wnioskodawców do złożenia wyjaśnień lub dokumentów.

2)     LGD w przypadku operacji wybranych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w pkt. VII powyżej, informację o wynikach oceny operacji przekazuje w formie skanu pisma przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o przyznanie pomocy, o ile Wnioskodawca taki adres podał.

W pozostałych przypadkach, skan pisma jest przekazywany drogą poczty elektronicznej, a oryginał pisma – kurierem z dowodem dostarczenia lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Do doręczania pism, w tym do uznawania pisma za doręczone, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o doręczeniach.

 

XI.              Postępowanie w razie wniesienia protestu od rozstrzygnięcia Rady w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia odbywa się zgodnie z § 36  Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz z Procedurą naborów i oceny operacji, która jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Warunki, tryb i termin wniesienia protestu regulują przepisy ustawy dnia 20 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378
z późn. zm.)[1] Wzór ogłoszenia o naborze wniosków zgodnie z załącznikiem nr 3 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD.

[2] §2 pkt 1-4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435 z późn. zm.)

[3] warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  i  RADY  (UE)  NR  508/2014 z  dnia  15  maja 2014  r. w  sprawie  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  uchylające  rozporządzenia  Rady  (WE)    nr    2328/2003,    (WE)    nr    861/2006,    (WE)    nr    1198/2006       (WE)    nr    791/2007    oraz    rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1255/2011

Załączniki do artykułu:
ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 7-2019-PORiM( ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 7-2019-PORiM.rar 9897 kB )
Autor informacji: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2018-12-17 14:01)
Opublikowane przez: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2018-12-17 14:01)
Ostatnia zmiana: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2018-12-17 14:01)
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij