Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > ZAKOŃCZONE NABORY > 1/2016/2017/PROW > Protokół z V Posiedzenia Rady Programowej LGD z dn. 27,28.02.2017 r.

Protokół z V Posiedzenia Rady Programowej LGD z dn. 27,28.02.2017 r.

Zobacz protokół z oceny wniosków w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej

 

Zgodnie z pkt. 28 Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych oraz operacji własnych, poniżej zamieszczamy treść Protokołu z V Posiedzenia Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 marca 2017 r. do Wnioskodawców zostaną wysłane indywidualne pisma z informacją o wynikach oceny.

Pouczenie o możliwości wniesienia protestu:

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności informuję, że od wyników oceny operacji przysługuje prawo wniesienia protestu, na zasadach i w trybie, który został określony w art. 22 tej ustawy.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Protest jest wnoszony za pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i rozpatrywany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Oznacza to, że prawidłowe oznaczenie adresata protestu powinno wskazywać na Zarząd Województwa Dolnośląskiego, ale sam protest powinien zostać złożony w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, tj. Pl.Ks.E.Waresiaka 7, 56-300 Milicz w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma (Stowarzyszenie, zgodnie z przepisami prawa, pośredniczy w przekazaniu protestu). Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” jest zobowiązane do przekazania złożonego protestu do Zarządu Województwa niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dniu od dnia wniesienia protestu.

Wymogi formalne protestu zostały określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378). Zgodnie z nimi protest powinien zostać wniesiony w formie pisemnej i zawierać:


1)       oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu
2)       oznaczenie wnioskodawcy;
3)       numer wniosku o dofinansowanie projektu;
4)       wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
5)       wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
6)       podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 22 ust. 4, protest od negatywnej oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju powinien zawierać wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z tą oceną oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu.

Do protestów stosuje się również  §36  Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz  Etap VIII pkt. 43. Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych oraz operacji własnych.
2017-04-25Korekta decyzji Rady Programowej LGD ws. realizacji operacji własnych
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij