Dolina Baryczy

Ogłoszenie o naborze nr 16/2022/PORiM

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/33/22 z dn. 08.04.2022 r.

Zarządu  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

Ogłoszenie nr 16/2022/PORiM[1]

o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I.                 Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski w ramach następujących celów szczegółowych i przedsięwzięć określonych w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022, tj.:

CEL OGÓLNY

1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia

 

CEL SZCZEGÓŁOWY

1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego

1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

PRZEDSIĘWZIĘCIE

1.1.1 Zachowanie rybackiego potencjału obszaru

1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru

 

Operacje mieszczące się w tym zakresie tematycznym muszą się mieścić w zakresie celów określonych w Rozporządzeniu[2]:

3)  wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

2)  wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

 

II.               Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz kopie wniosku i załączników, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Programową Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Biuro: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 

Centrum Aktywności Lokalnej pl. Ks.E.Waresiaka 7(III piętro), 56-300 Milicz

Wnioski należy składać w okresie od dnia 16.05.2022 r. (poniedziałek) do dnia 30.05.2022 (poniedziałek) r. w godz. 8.00-15.00. W ostatnim dniu naboru, tj. 30.05.2022 r. wnioski będą przyjmowane w godz. 8.00-12.00.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD.

W związku ze stanem epidemii COVID-19, dopuszcza się możliwości składania wniosków do LGD nie tylko w sposób bezpośredni zdefiniowany w Wytycznej MRiRW nr 7/1/2020 jako osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, ale także w formie przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej, przy czym, termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem (tj. przed upływem ostatniej godziny w ostatnim dniu naboru wniosków wskazanym w ogłoszeniu o naborze) wniosek wpłynął do Biura. Powyższa propozycja jest zgodna z aktualną Procedurą przeprowadzania przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” naboru wniosków oraz oceny operacji przez podmioty inne niż LGD, z wyłączeniem projektów grantowych i operacji własnych (Załącznik 6 do Uchwały XLI/111/18 Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z dn. 05.12.2018 r.; Akceptacja Samorządu Województwa w dn. 14.12.2018 r.), gdzie w punkcie ETAP III pkt. 11 wskazano ww. sposoby złożenia wniosków.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.

Złożenie wniosku potwierdza się pieczęcią i wpisaniem daty i godziny przyjęcia na jego oryginale oraz egzemplarzu wnioskodawcy. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Wniosku i weryfikującym kompletność załączników jest protokół przyjęcia Wniosku. Protokół zawiera: numer ewidencyjny Wniosku, listę załączników potwierdzoną podpisami osoby składającej i przyjmującej wniosek. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz załączany jest do Wniosku dla LGD, a drugi otrzymuje Wnioskodawca.

Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii, protokół przyjęcia wniosku będzie przekazywany Wnioskodawcy w formie skanu przesłanego na e-mail wskazany we wniosku o przyznanie pomocy/dofinansowanie do trzech dni od daty wpływu wniosku do LGD.

III.           Forma przyznania pomocy . Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji (zwrotu) części kosztów kwalifikowalnych i ograniczona jest:

1.     Poziomem dofinansowania:

1)     do 50% tych kosztów, lub

2)     do 85% tych kosztów, w przypadku[3] gdy operacja zapewnia publiczny dostęp do jej wyników i spełnia jedno z poniższych warunków:

a)      jest w interesie zbiorowym;

b)      ma zbiorowego beneficjenta;

c)      projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

Poziom wsparcia do 85% możliwy jest tylko dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zachowanie rybackiego potencjału obszaru na podstawie uzyskanych punktów w lokalnych kryteriach wyboru.

2.     Wartością dofinansowania:

1)     do 300 000 zł na jednego wnioskodawcę w ramach każdego z przedsięwzięć, które zostały wskazane pkt. I (Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami), lub

2)     do 400 000 zł na jednego wnioskodawcę w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich  i 1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru, pod warunkiem, że wnioskodawca spełnia warunki wskazane w §4 ust.2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435 z późn. zm.).


Wskazanie wysokości kwoty lub limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość łącznej alokacji w naborze wynosi 565 536,48 zł.

CEL OGÓLNY

1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia

CEL SZCZEGÓŁOWY

1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego

1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

PRZEDSIĘWZIĘCIE

1.1.1 Zachowanie rybackiego potencjału obszaru

1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru

Zakres

Operacje polegające na utrzymaniu miejsc pracy w podmiocie rybackim

Operacje polegające na utrzymaniu lub utworzeniu miejsc pracy lub utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w branży produktów lub usług lokalnych lub w branży niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką  podmiotu rybackiego

Alokacja [zł]*

311 536,00 *

254 000,48 *

Limit na wnioskodawcę

Do 300 000,00 zł

Do 300 000,00 zł lub do 400 000,00 zł

Max. poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych

Od 50% do 85%

Do 50%

*Podana alokacja jest orientacyjna i zależy od aktualnego kursu Euro i kwoty wolnych środków przekazywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku każdego miesiąca. LGD dokonuje wyboru operacji do limitu środków w PLN wskazanego w ogłoszeniu o naborze. Wnioskodawcy, którzy nie zmieścili się w dostępnej alokacji środków, a przeszli pozytywnie całość oceny operacji, zostają wpisani na listę ocenionych operacji, jako operacje wybrane nie mieszczące się w limicie środków wskazanych w naborze, co daje im status oczekujących na ewentualne zwolnienie środków przez Wnioskodawców mieszczących się w limicie i możliwość uzyskania wsparcia w późniejszym terminie lub w sytuacji, gdy po ponownym przeliczeniu limitu środków przez Samorząd Województwa w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie  bieżącym wymiany EUR do PLN, wskazanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania obliczeń pojawią się wolne środki w kwocie umożliwiającej sfinansowanie oczekującej operacji. Zależność alokacji od kursu Euro może powodować również, że wskazane na liście ocenionych operacji wniosku wybrane i mieszczące się w limicie w momencie ponownego przeliczenia alokacji nie zmieszczą się w zaktualizowanym limicie. Przystępując do naboru, Wnioskodawca akceptuje i przyjmuje powyższe do wiadomości.

IV.            Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia miejscu i terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

1)      zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju, to znaczy, że:

a)      wniosek został złożony w miejscu, terminie

b)      wnioskowana kwota pomocy jest zgodna lub mieści się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

c)      operacja  jest zgodna z Programem;

d)      operacja jest zgodna z zakresem tematycznym  określonym w ogłoszeniu o naborze;

e)      operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników

2)      która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt VI ogłoszenia;

V.              Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie pod kątem jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

              Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1.1

1.2.1

Zachowanie rybackiego potencjału obszaru

Wsparcie rybackiego charakteru obszaru.

1

Szkolenia nt. ochrony środowiska

0

0

2

Szkolenia nt. zachowania specyfiki obszaru

0

0

3

Przygotowanie wniosku

0

0

4

Rozwijanie   oferty obszaru

2

2

4a- podejmowanie RiM

Rozwijanie oferty obszaru

0

0

5

Innowacyjność  

3

2

6

Wkład własny

3

3

7

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

3

3

7a- podejmowanie RiM

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

0

0

8

Racjonalność kosztów

5

5

9

Gotowość wniosku do realizacji  

3

3

10

Analiza potrzeb

0

0

11

Potencjał/struktura organizacyjna NGO

0

0

12

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w inwestycjach

5

5

13

Promocja obszaru

1

1

14

Wsparcie oferty obszaru

1

1

15

Komplementarność z realizowanymi projektami

0

0

16

Obszar realizacji

0

0

17

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

2

2

18

Tworzenie nowych miejsc pracy

0

0

19

Defaworyzowani na rynku pracy

0

0

19a- podejmowanie RiM

Defaworyzowani na rynku pracy

2

2

20

Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy

0

0

21

Rozwijany zakres usług 

5

5

22

Rybackość

3

3

23

Potencjał turystyczny obszaru

2

2

24

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

2

2

24a- podejmowanie RiM

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

0

0

25

Działalność rozwijana  we współpracy z  samorządami lokalnymi

0

1

26

Związek z obszarem

1

1

27

Realizacja zbiorowego interesu

2

0

Rozwijanie działalności gospodarczej i in. max

 

43

42

Podejmowanie działalności gospodarczej max

 

35

34

Minimalna liczba punktów

 

8

8

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 8 punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność złożenia wniosku.

VI.            Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Złożona w ramach konkursu dokumentacja zawierać musi:

1.       Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami.

2.   Załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru, odpowiednio zgodnie z wykazem niezbędnych dokumentów w tabeli poniżej lub wskazanie miejsca we wniosku lub załącznikach, w którym znajduje się potwierdzenie spełniania kryterium. Szczegółowe informacje dot. sposobu weryfikacji kryteriów znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia w VII.5 (Lokalne kryteria wyboru).

Lp.

Kryterium

Wykaz niezbędnych dokumentów

1

Szkolenia nt. ochrony środowiska

Nie dotyczy

2

Szkolenia nt. zachowania specyfiki obszaru

Nie dotyczy

3

Przygotowanie wniosku

Nie dotyczy

4

Rozwijanie oferty obszaru

Wydruk ze strony www.dbpoleca.barycz.pl z informacją o ofercie. 

5

Innowacyjność  

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku lub biznesplanie.

6

Wkład własny

Kryterium weryfikowane na podstawie, informacji zawartych w biznesplanie, opisie operacji, wniosku. 

7

Wsparcie systemu Dolina Baryczy Poleca

Dowody zakupu produktów i/lub usług lub materiałów promocyjnych.

8

Racjonalność kosztów

1. Kosztorys/ komplet ofert

2. Zapytania ofertowe, umowy, dokumenty finansowe (faktury, dowody zapłaty, dowody montażu/instalacji/odbioru) potwierdzające poniesienie kosztów przed realizacją operacji, wg  zasad obowiązujących na dzień poniesienia kosztów

9

Gotowość wniosku do realizacji 

Pozwolenia wynikające ze specyfiki wniosku, np. pozwolenie budowlane,  brak sprzeciwu do zgłoszenia,

10

Analiza potrzeb

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji we wniosku

11

Potencjał/struktura organizacyjna NGO

1. Wydruk ze strony www.projekty.barycz.pl lub www.dzialaj.barycz.pl

2. Umowa partnerska lub porozumienie o współpracy

12

Przeciwdziałanie zmianom klimatu w inwestycjach

Kryterium weryfikowane na podstawie wskazania kosztów w zestawieniu rzeczowo-finansowym i opisie operacji.

13

Promocja obszaru

Projekty materiałów promocyjnych oraz inne dokumenty umożliwiająca realizację planowanego zadania (np. zgłoszenie)

14

Wsparcie oferty obszaru

Wydruki ze stron, portali LGD

15

Komplementarność z realizowanymi projektami

Nie dotyczy

16

Obszar realizacji

Zaświadczenie ze zbioru ewidencji ludności w gminach potwierdzające ilość mieszkańców w miejscowości na koniec roku poprzedzającego złożenie wniosku. 

17

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

Kryterium weryfikowane na podstawie opisu operacji.

18

Tworzenie miejsc pracy

Nie dotyczy

19

Defaworyzowani na rynku pracy

Dokumenty potwierdzające, że:

1. wnioskodawca jest zarejestrowany jako bezrobotny przez minimum12msc. Na podstawie zaświadczenia z urzędu pracy.

2. Wnioskodawca jest osobą do 25 r.ż. lub powyżej 50 r.ż. Wiek weryfikowany na podstawie dowodu osobistego. 

20

Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy

Nie dotyczy

21

Rozwijany zakres usług 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie pomocy lub biznesplanie

22

Rybackość

1. Aktualne pozwolenie wodnoprawne

2. Decyzja o nadaniu nr weterynaryjnego

3. Odpowiednie do działalności RRW wraz potwierdzeniem złożenia za 2 lata poprzedzające rok założenia wniosku

23

Potencjał turystyczny obszaru

1. Do wniosku dołączono mapkę turystyczną lub wydruk screenu mapki dot. szlaku lub ścieżki (edycja 2021) wskazującą umiejscowienie operacji względem szlaków/ścieżek. Mapki dostępne są w biurze LGD lub na stronie sklep.barycz.pl; dolinabaryczy.travel

2. Dokumenty pozwalające na umieszczenie narzędzi informacji na szlaku.

24

Przynależność do systemu Dolina Baryczy Poleca

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach

25

Działalność rozwijana  we współpracy z  samorządami lokalnymi

Umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia lokalu/nieruchomości, w którym/na której ma być realizowana operacja

26

Związek z obszarem

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji o zameldowaniu-zaświadczenie z UG, CEiDG,  KRS-wydruk

27

Realizacja zbiorowego interesu

Kryterium weryfikowane na podstawie opisu operacji.

 

VII.          Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o dofinansowanie, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o dofinansowanie oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz formularz umowy są dostępne na stronach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz  udostępnione poniżej: 

Operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.  

 

Dokumenty aplikacyjne (do wypełnienia):

1. Formularz wniosku o dofinansowanie

1a. ZOBOWIĄZANIE BENEFICJENTA dotyczące udzielania informacji na potrzeby statystyczne, ewaluacji i monitoringu LSR, oznakowania i informowania o źródle finasowania, współpracy z LGD, udostępniania danych oraz informacji dotyczącej weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD- otwórz

1b. Oświadczenie  do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych- otwórz

1c. Oświadczenie  do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dotyczące niezakończenia operacji.- otwórz

1d. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)- otwórz

1e. Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji- otwórz

1f. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach LSR (gdy nie ma pełnomocnictwa)- otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

3. Biznes Plan uproszczony

 

Dokumenty związane z realizacją (do zapoznania się):

Formularz umowy o dofinansowanie oraz formularze związane z rozliczeniem operacji (m.in. wniosek o płatność) znajdują się na stronie MRiRW- przejdź

 

Inne dokumenty (do zapoznania się):

1) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022- otwórz

2) Regulamin Organizacyjny Rady Programowej LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - otwórz

3) Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych - przejdź

4) Karta weryfikacji z Programem- Załącznik nr 14 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD - otwórz

5) Lokalne Kryteria Wyboru - Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD - otwórz

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435)-przejdź


 

 

VIII.       Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

UWAGA! Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie określić wskaźniki produktu i rezultatu wskazane poniżej adekwatnie do zakresu tematycznego wskazanego w pkt.I (przedsięwzięcia i celu szczegółowego), w ramach którego zostanie złożony wniosek. Ujęcie wskaźników jest warunkiem koniecznym, aby operacja spełniała warunek wskazany w pkt. V ppkt 1 lit. e (operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników). Wskaźnik produktu i rezultatu powinien zostać wpisany w części B.III.6, Planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji we wniosku o dofinansowanie.

 

Wskaźnik


Cel ogólny

Cel szczegółowy

Cel(e) szczegółowe LSR i przedsięwzięcie

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR (z operacji zrealizowanych)

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji


1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia

1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego

1.1.1 Zachowanie rybackiego potencjału obszaru

1.        

Produktu: Liczba operacji polegających na utrzymaniu miejsca pracy w podmiocie  rybackim

 Szt.

6

4

2

0


2.        

Rezultatu: Liczba utrzymanych miejsc pracy w podmiocie rybackim

 

 Szt.

 

8

4

2

2


 


1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

1.2.1 Wsparcie rybackiego charakteru obszaru

3.        

Produktu: Liczba operacji polegających na utrzymaniu lub utworzeniu miejsc pracy lub utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w branży produktów lub usług lokalnych lub w branży niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką  podmiotu rybackiego

 Szt.

10

10

1

0


4.        

Rezultatu: Liczba utrzymanych lub utworzonych miejsc pracy lub nowych przedsiębiorstw w branży produktów lub usług lokalnych

 Szt.

40

10(RiM)+10 (PROW)

1

19


5.        

Rezultatu: Liczba ofert na stronie www.dbpoleca.barycz.pl w branży produktów lub usług lokalnych lub bazujących na specyfice obszaru

 Szt.

69

10 (RiM)+10(PROW)

1

48


 


 

IX.            Informacja o wynikach oceny.

1)     Posiedzenie Rady Programowej LGD związane z oceną wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach Konkursu odbędzie się w terminie nie późniejszym niż 45 dni od daty zakończenia naboru (tj. od dnia wskazanego w pkt. II jako ostatni dzień przyjmowania wniosków). Termin ten ulega wysłużeniu o 7 dni, jeśli LGD wzywało wnioskodawcę/wnioskodawców do złożenia wyjaśnień lub dokumentów.

2)     LGD w przypadku operacji wybranych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w pkt. VII powyżej, informację o wynikach oceny operacji przekazuje w formie skanu pisma przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o przyznanie pomocy, o ile Wnioskodawca taki adres podał.

W pozostałych przypadkach, skan pisma jest przekazywany drogą poczty elektronicznej, a oryginał pisma – kurierem z dowodem dostarczenia lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Do doręczania pism, w tym do uznawania pisma za doręczone, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o doręczeniach.

 

X.              Postępowanie w razie wniesienia protestu od rozstrzygnięcia Rady w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia odbywa się zgodnie z § 36  Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz z Procedurą naborów i oceny operacji, która jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Warunki, tryb i termin wniesienia protestu regulują przepisy ustawy dnia 20 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378
z późn. zm.)[1] Wzór ogłoszenia o naborze wniosków zgodnie z załącznikiem nr 3 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych i operacji własnych LGD.

[2] §2 pkt 1-4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435 z późn. zm.)

[3] warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  i  RADY  (UE)  NR  508/2014 z  dnia  15  maja 2014  r. w  sprawie  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  uchylające  rozporządzenia  Rady  (WE)    nr    2328/2003,    (WE)    nr    861/2006,    (WE)    nr    1198/2006       (WE)    nr    791/2007    oraz    rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1255/2011

Autor informacji: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2022-05-02 11:20)
Opublikowane przez: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2022-05-02 11:20)
Ostatnia zmiana: (Ewelina Chudzińska- Snażyk) / (2022-05-02 11:20)
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij