Dolina Baryczy
Strona główna > NABORY > ZAKOŃCZONE NABORY > 17/2022/PROW- rozwijanie istniejącej działalności gospospodarczej > Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych

Zanim złożysz wniosek...., czyli kilka wskazówek technicznych

Poniżej podajemy kilka wskazówek technicznych przydatnych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie:

 


1. Zaleca się, aby wnioski wypełniać elektronicznie. Wersja na CD i na wydruku, które wnioskodawca przekazuje do LGD, powinny być identyczne.
2. Wnioski należy przygotować w dwóch egzemplarzach (jeden dla LGD, jeden dla Wnioskodawcy)
3. Wniosek i załączniki dla LGD powinny być  spięte w miękkim segregatorze, niezszywane, sporządzone jednostronnie z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD, tak jak na zdjęciach poniżej
4. Zobacz, jak przygotować oferty- przeczytaj nasz krótki poradnik
5. Skorzystaj z narzędzia pomocniczego przy wypełnianiu uproszczonego biznesplanu w RiM
6. Kopie oryginałów dokumentów, zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, mogą być potwierdzane na kopii przygotowanej przez wnioskodawcę, za okazaniem oryginału przez pracowników biura LGD
7. Zaświadczenia dołączane do wniosku muszą być aktualne- instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy szczegółowo wskazuje ich „termin ważności”, np. 1 lub 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku
8. Zachęcamy do złożenia wniosku we wcześniejszym terminie niż ostateczny wskazany w ogłoszeniu. Wnioskodawca przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków może wycofać wniosek i ponownie złożyć z brakującymi dokumentami. Pamiętaj, w ostatnim dniu naboru możesz złożyć wniosek do godz. 12.00, w pozostałe dni do 15.00!
9. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD zlicza i spisuje wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, zgodnie z listą załączników stanowiącą część wniosku o przyznanie pomocy. Polecamy pooddzielać je kartkami z nazwą załącznika. Poniżej zamieszczamy przekładki do wydruku:
Przekładki PORiM (.doc)
Przekładki PORiM (.pdf)
Przekładki rozwijanie PROW (.doc)
Przekładki rozwijanie PROW (.pdf)
Uwaga: przekładki powyżej są dla wszystkich dokumentów wykazanych w liście załączników we wniosku. Na etapie kompletowania dokumentacji, jeśli jakiś dokument u Państwa nie występuje, przekładkę można pominąć lub pozostawić i nanieść adnotację "nie dotyczy".
10. Załączniki do kryteriów także poukładaj zgodnie z kolejnością kryteriów- skorzystaj z ich listy, którą zamieściliśmy w przekładkach powyżej- wystarczy, że zaznaczysz, czy dany załącznik przedkładasz i wpiszesz liczbę. Jeśli jakiś załącznik wystąpił już wcześniej jako załącznik do wniosku, nie ma potrzeby jego dublowania. W odniesieniu do kryterium wskaż, w którym jest miejscu. Dokumenty dotyczące kryteriów załącz w formie drukowanej, chyba, że w opisie kyterium wskazano inną możliwość
11. Wniosek musi być podpisany oraz zawierać nazwę wnioskodawcy, jego adres lub inne dane pozwalające go jednoznacznie zidentyfikować – jeżeli występują takie braki, a wniosek nie jest składany osobiście przez osobę, która poprawi oznaczenie wnioskodawcy, jego adres lub złoży podpis pod wnioskiem, wniosek taki pozostawia się bez rozpatrzenia;
12. Wniosek musi być odpowiednio podpisany – tj. przez wnioskodawcę lub osoby uprawnione do występowania w jego imieniu (w przypadku osób prawnych wpisanych do KRS, pracownik biura odwołuje się do danych zawartych w elektronicznym systemie informacji KRS). W przypadku takich  braków, Biuro niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do przedstawienia wyjaśnień lub dowodów wskazujących na umocowanie osób, które podpisały wniosek.
13. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia , konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR w zakresie podpisu przez odpowiednie osoby oraz w zakresie oceny jego zgodności z LSR, LGD wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów (nie wzywamy do uzupełnień do kryteriów). Wezwanie i odpowiedź na to wezwanie, przekazuje się w formie pisemnej za  pośrednictwem poczty lub osobiście. Termin odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia brakujących dokumentów do biura LGD (decyduje data wpływu), wynosi 7 dni od daty doręczenia wezwania, o którym mowa powyżej. W wezwaniu zwraca się uwagę, że w przypadku nieusunięcia braków wskazanych w piśmie, LGD ocenia wniosek w przedłożonym zakresie. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu wezwania lub złożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia lub wyjaśnień. Ryzyko złożenia niekompletnego wniosku spoczywa na wnioskodawcy.
14. Kompletność wniosku złożonego do LGD  usprawni  późniejszą weryfikację w Samorządzie Województwa. Wybrany do realizacji przez LGD wniosek może być uzupełniony jednorazowo na wezwanie Samorządu Województwa w terminie 7 dni.
15. Jeśli realizacja operacji będzie na nieruchomości/ w lokalu, który jest przedmiotem współwłasności z Wnioskodawcą lub Wnioskodawca dysponuje nim na podstawie umowy użyczenia, najmu czy dzierżawy bądź na podstawie innego tytułu, do wniosku należy przedłożyć oświadczenie właściciela/li nieruchomości wraz z tytułem prawnym (tytuł prawny należy przedłożyć nawet, gdy Wnioskodawca jest jedynym właścicielem, a nie wpisano elektronicznego nr księgi wieczystej we wniosku o dofinansowanie).
Wzory oświadczeń stanowią część formularzy wniosków
16. Zobacz, jak na etapie rozliczania operacji będą weryfikowane roboty budowlane- zostało to opisane w instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2016-2020, ale w PO RiM będzie podobnie-> ZOBACZ
17. W cz.B. X wniosku dot. oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy wpisać dane Samorządu Województwa i lokalnej grupy działania. Są to poniższe informacje:
SW:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w:
Wydział Obszarów Wiejskich
ul. Wybrzeże  J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
e-mail inspektora danych osobowych: inspektor@dolnyslask.pl, prow@dolnyslask.pl

LGD:
Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”
pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
e-mail inspektora danych osobowych: partnerstwo@nasza.barycz.pl
18. Odnieś się do kryteriów we wniosku w odpowiednim polu, dla ułatwienia sobie pracy skopiuj wszystkie kryteria wraz z ich numerami- TUTAJ LISTA KRYTERIÓW


  
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach poddziałania "19.4 Koszty bieżące i aktywizacja"; działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywane umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołóstwo.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny "Zrównoważony rozwuj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij